Composició, competències i calendari

La Junta de Govern Local, sota la presidència de l'alcaldessa, és integrada per 7 regidors o regidores. La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la prestació de l'assistència a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions, i es pot encarregar també d'aquelles altres que l'alcaldessa o el Ple li deleguin.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tenen lloc setmanalment, els dilluns a les 11:00 hores. Les sessions extraordinàries de la Junta de Govern Local, que també podran tenir caràcter d’urgència, es duran a terme quan les convoqui l’alcaldessa.

La Junta de Govern Local està formada pels membres que a continuació es relacionen:

Presidenta

Filomena Cañete Carrillo

Membres

Hugo Ferrer (PSC)

Cristina Obregón Plaza (PSC)

José L. Martínez Cardoso (PSC)

José Antonio Gras Iñigo (PSC)

Anabel Jurado Pérez (PSC)

Francisco Burgos Rubiales (PSC)