Àrees de govern i regidories delegades

ÀREES DE GOVERN

ALCALDIA

Filo Cañete Carrillo


HISENDA I RECURSOS GENERALS

Hugo Ferrer Sáez

ESPAI PÚBLIC I SEGURETAT    
Jose Luis Martínez Cardoso


      PROTECCIÓ, PROMOCIÓ SOCIAL I EDUCACIÓ

Filo Cañete Carrillo


TERRITORI SOSTENIBLE

Ruth Soto García

CIUTADANIA I SERVEIS A LA PERSONA
Andrés Pozo Cueto


REGIDORIES DELEGADES I DELEGACIÓ DE MATÈRIES ESPECÍFIQUES

FILO CAÑETE CARRILLO

 • Direcció del govern i l'administració municipal:
  • Funcions de representació institucional
  • Coordinació dels òrgans institucionals 
  • Secretaria
  • Consorci del barri de La Mina
  • Consorci del Besòs
  • Consorci Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
  • Empresa municipal Pla de Besòs, SA
  • Empresa municipal EUSAB, SAU
  • Plans estratègics de ciutat
  • Junta de Seguretat
 • Seguiment del Pla de mandat
 • Promoció Econòmica:
  • Foment i Promoció de l'Ocupació
  • Pacte territorial de l'ocupació
 • Benestar i Famílies. Serveis Bàsics d'Atenció:
  • Discapacitats
  • Consell d'Accessibilitat
  • Drogodependències
  • Immigració
  • Noves ciutadanies
 • Protocol


JOSÉ LUIS MARTINEZ CARDOSO

 • Serveis Municipals
 • Serveis Tècnics d'Infraestructures
 • Brigada Municipal
 • Gestió de quioscos
 • Circulació i transports (senyalització, coordinació i seguiment via pública)
 • Parcs infantils i mobiliari
 • Enllumenat públic
 • Recollida de residus i Programa de residus
 • Clavegueram-sanejament
 • Terraplenament
 • Platges
 • Servei de manteniment i conservació municipal
 • Via Pública (neteja i inspecció)
 • Manteniment edificis municipals
 • Activitats ludicofestives, col·legis
 • Comissió de Publicitat
 • Infraestructura informàtica
 • Control d'accés Ajuntament

HUGO FERRER SÁEZ

 • Administració general
 • Política econòmica i fiscal
 • Gestió del sistema tributari
 • Gestió del patrimoni
 • Gestió de la despesa i tresoreria
 • Contractació administrativa
 • Concessions esportives
 • Esports
 • Equipaments esportius
 • Mitjans audiovisuals (ràdio i premsa)
  • Coordinació mitjans de comunicació i premsa
  • Coordinació revista d'informació municipal
  • Butlletins informatius (newsletters)
  • Projecte ràdio municipal
 • Comunicació i noves tecnologies:
  • Disseny, difusió i imatge corporativa
  • Web municipal
  • Pantalles informatives
  • Xarxes socials 2.0

ANDRÉS POZO CUETO


 • Recursos Humans:
  • Prevenció i salut laboral
 • Cultura:
  • Escola de música
  • Arxiu Municipal
  • MhiC
  • Memòria històrica
  • Patrimoni Cultural
  • Equipaments culturals
  • Consell Municipal de les Arts i la Cultura
 • Seguretat i ordre públic
 • Protecció Civil
 • Festes


RUTH SOTO GARCÍA

 • Urbanisme
 • Projecte d'inversions
 • Habitatge
 • Llicències d'obres i activitats i disciplina urbanística
 • Serveis Tècnics
 • Turisme i promoció de la ciutat
 • Medi Ambient
 • Educació i sensibilització medioambiental
 • Parcs metropolitans, jardins i espais verds
 • Arbrat
 • Agència Local d'Energia
 • Consell Municipal del Medi Ambient
 • Salut Pública
 • Comissió Nomenclàtor

ANABEL JURADO PÉREZ

 • Civisme
 • Comerç de proximitat
 • Mercat d'Abastaments i d'Encants
 • OMIC
 • Mediació
 • Oficina d'atenció ciutadana OAC
 • Educació:
  • Projectes educatius de ciutat
  • Ciutat Educadora
  • Equipaments educatius
  • Consorci per la Normalització Lingüística

ROSA VILLALONGA ROBLES

 • Participació Ciutadana
 • Polítiques d'Igualtat
 • Consell de les dones
 • Dinamització Gent Gran

MÍRIAM CHACÓN CASAS

 • Infància
 • Joventut
 • Solidaritat
 • Adjunta a Comunicació

Per veure el cartipàs complet clicar AQUÍ