Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial

Descripció general del PECT Litoral Besòs territori sostenible

En el marc d'aquesta estratègia compartida per al desenvolupament del territori Besòs entre l' Ajt. Sant Adrià del Besòs, Ajt. Badalona, Consorci del Besòs, Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació b_TEC); considerant els plantejaments de l'estratègia catalana ECAT 2020, el PO Feder i la RIS3CAT i la possibilitat de poder capitalitzar l'experiència industrial al voltant del món de l'energia i les actuals intervencions especialitzades en el tractament de residus, la generació elèctrica, la generació de fred-calor a nivell industrial, la gestió del cicle de l'aigua en el Besòs i la seva desembocadura i el propi litoral marítim (antiga seu de diferents empreses altament contaminants ) entenem que es donen les condicions adients per a impulsar aquest territori com a espai referencial en un nou model de desenvolupament territorial sostenible, que facilita l'atracció d'inversions empresarials, l'experimentació de nous productes, serveis i processos i la generació de nou talent tecnicocientífic i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania en el conjunt d'activitats claus relacionades amb la gestió dels recursos naturals i la sostenibilitat mediambiental relacionada amb l'aigua i l'energia. A tal fi el PECT s'estructura en dos projectes marc, centrats en els eixos 1 i 4 del PO Feder CAT, complementaris entre sí en una estratègia de recerca i innovació especialitzada lligada al territori:

Descripció dels membres del PECT

Els membres del PECT

El projecte PECT LITORIAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE es troba conformat per cinc entitats membres, segons es detalla al quadre següent:
• Dos ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona, confrontants entre ells, amb una població agregada de poc més de 250.000 habitants.
• Una universitat pública amb gran prestigi en els àmbits de l'enginyeria, les ciències i la tecnologia (UPC)
• Un ens públic supramunicipal, constituït l’any 1998 inicialment com a consorci urbanístic i d’infraestructures i medi ambient, i darrerament també centrat en aspectes socials i de desenvolupament local, i que té com a finalitat garantir una unitat d'acció pública en el seu àmbit territorial d'actuació i facilitar la vertebració del territori i les millores pel seu desenvolupament.
• Una fundació que impulsa el desenvolupament i la gestió del nou Campus Diagonal- Besòs i que té un patronat conformat per la UPC, la Generalitat de Catalunya, les administracions locals agrupades al Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal Besòs i la UB.

Quadre1.jpg

Estructura de partenariat i la idoneïtat de les entitats membres

L’estructura combina l’entorn territorial definit clarament pel riu Besòs en la seva desembocadura, un front litoral acotat, i peça urbana en el context metropolita d’alta densitat ciutadana i amb un important historial empresarial relacionat amb la química industrial, ubicada enfront del mar, la generació i distribució d’energia, i amb fortes limitacions per al seu creixement per manca de sol utilitzable actualment. Incorpora el nou ingredient del coneixement de forma clara al incorporar- se a Sant Adrià del Besòs el nou Campus de la universitat Politècnica de Catalunya i disposa d’un Consorci ( Consorci del Besòs) que permet integrar qualsevol operació en un març d’aliances administratives supramunicipals que garanteixen l’execució de les actuacions que així es determinin.

El PECT està representat per l‘Ajuntament de Sant Adrià el Besòs i cada participant és responsable de diverses operacions que permeten assentar una actuació integral des de la perspectiva de generar recerca aplicada i atracció empresarial al voltant dels recursos naturals de l’aigua i l’energia. Convé remarcar que totes les entitats sòcies del PECT disposen ja d’experiències de col·laboració prèvia entre elles, tal i com queda reflectit en la breu descripció que es presenta a continuació de cadascun dels membres.

Ajuntaments

L’estructura del partenariat proposat planteja una participació majoritària dels ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona, on es desenvoluparà el PECT. Ambdós ajuntaments tenen múltiples experiències de col·laboració prèvies que avalen no només la capacitat d’endegar projectes compartits, sinó el fet de disposar d’una orientació estratègica conjunta i sobretot un fort compromís en abordar els reptes que planteja l’àmbit territorial on es desenvoluparà el PECT, un territori que conté una elevada complexitat social, urbana, política i econòmica. Un territori amb un front litoral marítim que avui en dia encara està en procés de reconversió, regeneració i desenvolupament, fruit de la seva història industrial i del món de l’energia, amb una gran potencialitat per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania (local i metropolitana).

Universitat Politècnica de Catalunya

La UPC és una institució que compta amb més de 32.000 estudiants i capdavantera en l’activitat de recerca per la dimensió i el contingut dels seus projectes, tant nacionals com europeus. El prestigi de la institució s’objectiva analitzant els resultats obtinguts en l’edició d’enguany del Shanghai Ranking, informe que posiciona a les millors institucions del món, en els àmbits temàtics en els que es centra el present PECT.

La UPC és també una institució propera al seu entorn i implicada en el seu desenvolupament econòmic, cultural i social. La seva participació en el PECT és doncs fonamental a l’hora d’ aportar el seu coneixement i experiència en activitats de recerca en els àmbits del projecte.

Consorci del Besòs

El Consorci, va ser constituït inicialment pels ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià de Besòs amb la finalitat de potenciar la recuperació ambiental del tram final del Besòs, eix vertebrador d’aquest territori, i ampliat posteriorment el 2013 per Sta. Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, i amb la recent incorporació de Badalona és dona una orientació especial vers el impuls i vertebració d’aquests territoris, en el planejament urbanístic i gestió del seu sòl, així com la recuperació, l'execució i conservació d’infraestructures claus al voltant del riu Besòs, litoral i la recuperació del sol i la seva urbanització. La relació del Consorci amb l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs, es remunta ja des dels seus orígens, l'any 1998,amb un gran nombre de col·laboracions.

Destacar el desenvolupament de tota l’àrea litoral del marge dret del Besòs, representant juntament amb la recuperació del tram final del riu Besòs el principal punt d'inflexió en la recuperació i transformació de tot aquest sector. Assolint-se una important millora ambiental i paisatgística, amb un gran impacte social. L’espai Fòrum a més de reunir les més importants instal·lacions ambientals i energètiques del país, és un dels espais incorporats a l’oci i lleure d’aquestes ciutats. Per altre banda, desenes de milers de ciutadans el visiten cada any, essent un ”entorn per on passegen, van en bicicleta o practiquen tot tipus d'esports”. Més recentment, Badalona ha entrat també a formar part del Consorci del Besòs, exemplificant així el seu compromís pel desenvolupament integral del territori i la necessitat de donar respostes integrades als reptes socials i de desenvolupament local en aquesta part del territori.

Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs

La Fundació b_TEC coordina el disseny i el desenvolupament del Campus Diagonal-Besòs. El seu Patronat està conformat per la UPC, la Generalitat de Catalunya, les administracions locals agrupades al Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs (CCIDB), i un representant de la Universitat de Barcelona. La Fundació està presidida pel rector de la UPC.

La dinamització i impuls d’aquest espai, que realitzarà la Fundació b_TEC en el marc del projecte, s’alinea perfectament amb els espais que la UPC i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ja dediquen en l’actualitat a aquesta mateixa finalitat, contribuint a escalar i estendre aquest model i a desplegar-lo territorialment al conjunt del territori Besòs. En concret, aquest encaix s'articula mitjançant la col·laboració i suport de la Fundació b_TEC amb les quatre entitats beneficiàries (UPC, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Consorci del Besòs i Ajuntament de Badalona) del "PECT Litoral Besòs Territori Sostenible" com a entitat participant no beneficiària del projecte.

Operacions i actuacions

quadre2.jpg

Resum

OPERACIÓ 1 - RECERCA PER LA SOSTENIBILITAT

l'Operació pretén posar a disposició del territori el talent i l'expertesa de la UPC en l'àmbit de la sostenibilitat a traves d'actuacions diferenciades:

1. Identificar i establir una xarxa sobre Qualitat ambiental del litoral Besòs.
2. Dissenyar un prototip i llur metodologia per la monitorització de la qualitat de l'aigua del riu Besòs.
3. Desenvolupar solucions de sostenibilitat en la gestió dels recursos hídrics del territori.

OPERACIÓ 2 - GESTIÓ SOSTENIBLE DEL CICLE DE l'AIGUA

Intervenció pilot per a la implementació tècnica i tecnològica i infraestructural de l’acció per a la millora mediambiental i de sostenibilitat en el conjunt del ecosistema hídric d’aquest territori (riu, aqüífer, aigües residuals, aigües superficials i qualitat del litoral) a St. Adrià i Badalona.

Aquesta operació es desplega en dues actuacions que es detallen més endavant: 2.1. Monitorització model litoral i 2.2. Gestió de les aigües freàtiques, que a la vegada complementa l’operació liderada per la UPC relacionada amb la recerca per a la sostenibilitat.

OPERACIÓ 3 - ECOMESURES

L’operació pretén complementar les accions relacionades amb la gestió sostenible de les aigües superficials i subterrànies en un entorn urbà d’alta densitat, mitjançant les TIC i els sistemes de control i monitorització en temps real dels recursos hídrics (Sistema SCADA) i les obres d’infraestructura necessàries per a la interconnexió d’una xarxa freàtica de titularitat pública dispersa, en una acció pilot a Badalona i el reajustament del sistema de gestió energètica associada a les estacions de bombament i pous urbans.

Desenvolupar i implementar un sistema de monitorització, control i d’infraestructures necessàries per a la reducció del consum d’aigua potable utilitzada per al reg i treballs auxiliars a la via pública com neteja de carrers, de contenidors, escombradores mitjançant les aigües subterrànies de la ciutat.

Reduir les emissions de CO2 associades al consum energètic relacionat amb aquest procés de reutilització en el marc del cicle de l’aigua a la ciutat, en les seves fases de captació, tractament, transport i distribució.

OPERACIÓ 4 - TALENT ENERGÈTIC

l'Operació contempla com a objectiu desenvolupar un model de micro-xarxa intel·ligent que permeti millorar l'eficiència energètica en els processos de generació i distribució d'energia elèctrica que operi com a sistema alternatiu al model tradicional, reforçant el territori com a espai especialitzat en mesures per a la sostenibilitat.

OPERACIÓ 5 - COORDINACIÓ.

l'Operació té com objectiu, representar i garantir la presentació, gestió, el compliment dels requeriments i marc legal i coordinació del conjunt del PECT, tant a nivell intern com extern.

Facilitarà la coordinació del model de governança del projecte a nivell presencial, això com el seguiment i avaluació  (continua, intermèdia i final).