Sant Adrià aposta per un model de ciutat saludable i sostenible

L’ Ajuntament està treballant en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i Segura (PMUS) del municipi, una eina que té com a fita millorar la qualitat de vida de les persones i del medi ambient i impulsar l’economia de la ciutat

L’ equip de govern té gairebé enllestit el PMUS, un document que estableix les prioritats en matèria de mobilitat de Sant Adrià de Besòs per als propers anys. És un document ambiciós, que afecta i implica tots els col·lectius ciutadans i que ha de transformar el Sant Adrià del futur. El Pla aposta per un model de mobilitat més segura, sostenible, equitativa i eficient perquè garanteixi la qualitat de vida dels ciutadans i el dinamisme econòmic de la ciutat.

El Pla es basa en els principis següents: sostenibilitat, afavorint modes no motoritzats, potenciant la bici i els desplaçaments a peu; accessibilitat, humanitzant l’espai públic i recuperant-lo per als vianants; seguretat, protegint els mitjans de transport més vulnerables; eficiència, racionalitzant l’ús dels diferents transports en funció del tipus de desplaçament; motor de desenvolupament econòmic, la mobilitat com a eina per fer de Sant Adrià una ciutat de negocis i activitats terciàries

El document recull una diagnosi de la mobilitat al municipi elaborat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona/Mobilitat i la Diputació de Barcelona, on la ciutadania podrà fer-hi les seves propostes, a través d’un procés participatiu.

Pel que fa a la diagnosi del Pla es poden destacar com a punts forts del municipi que un 73% de les voreres tenen una amplada superior a 1’80 m; un 94% guals de vianants acompleix la normativa d’accessibilitat; bona cobertura de carril bici (21 km); s’han dut a terme actuacions de pacificació de trànsit als barris de Sant Adrià Nord, Sant Joan Baptista, Besòs i Mina; hi ha una bona connectivitat entre barris i cobertura de transport púbic i un 90% de les parades són accessibles. Entre els punts febles, s’assenyala l’efecte barrera de la C-31, les rondes i la via del tren; mancances en la senyalització de la xarxa ciclista i de la connexió en bicicleta amb Barcelona i Badalona; una solució a la Rambleta encara pendent;  la falta d’un corredor d’autobús amb una oferta potent al marge dret del riu Besòs (aquest punt va ser detectat també per l’Estudi de Mobilitat de la UPC que evidenciava els dèficits en la xarxa de bus en l’eix Sagrera-UPC).

Les propostes del PMUS afavoreixen la mobilitat a peu (eixamplament de voreres, millora dels guals, camins escolars, semàfors amb comptadors...), les bicicletes (es creen les condicions d’infraestructura, de gestió del trànsit i d’educació viària necessaris) i el transport públic (transport públic de qualitat i competitiu per fomentar-ne l’ús), davant del transport privat (ús racional del cotxe). Pel que fa a l’aparcament, les mesures s’orienten a comptabilitzar l’oferta amb la demanda de rotació i de residents, el dinamisme econòmic de la ciutat i les bones condicions d’accés i mobilitat per als mitjans més sostenibles. Quant a les mercaderies, l’objectiu és garantir una distribució àgil i ordenada que tingui el mínim impacte en la mobilitat de la ciutat i que promogui el desenvolupament de les activitats econòmiques de la ciutat.

El PMUS impulsarà, doncs, un nou disseny de ciutat que afavoreixi el dinamisme econòmic, amb carrers i espais públics més habitables, que tinguin al vianant com a centre, i més qualitat ambiental.


Sant Adrià de Besòs,    29     de setembre de 2016


arxivat sota: