El Medi Ambient a Sant Adrià de Besòs

La Secció de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs pertany al Servei de Territori i té com a missió fer compatible el desenvolupament econòmic i el creixement urbanístic de la ciutat, amb la preservació del medi ambient de la nostra ciutat.

Des d'aquesta secció es vetlla pel compliment de la normativa ambiental vigent, i a més es promouen els programes i activitats per tal de sensibilitzar a la població.

En concret, els serveis que dona la secció de Medi Ambient són:

  • control de contaminació de les aigües (platges, riu Besòs, aqüífer, abocament al clavegueram),

   • previsió i control de la contaminació atmosfèrica,

    • prevenció i control ambiental de les activitats,

     • millorar la recollida selectiva i gestió de residus domiciliaris basada en criteris de sostenibilitat,

      • manteniment i millora dels parcs i jardins urbans, seguint criteris de sostenibilitat,

       • preservar i promoure els espais naturals i la biodiversistat del municipi,

        • elaborar programes d'educació ambiental adreçat a centres educatius i entitats ciutadanes,

         • optimitzar i reduir l'ús de l'aigua,

          • optimitzar el consum energètic i fomentar l'ús d'energies renovables,

           • realitzar campanyes de sensibilització per difondre criteris de sostenibilitat a la població,

            • promoure una mobilitat més sostenible.

            Per dur a terme aquestes accions l'Ajuntament de Sant Adrià es basa en directrius europees i en els plans i programes elaborats i aprovats pel propi consistori. En aquest sentit Sant Adrià és un municipi que, des de fa anys, forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i, per tant, assumeix els reptes establerts a la Cimera de la Terra, que van ser recollits i adoptats l'any 1994 pels ens locals europeus en el document que es coneix com la Carta Alborg (aprovat pel Ple municipal l'any 1998).

            El 27 de febrer de 2007, el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Pla d'Acció Ambiental municipal, en què es defineixen set línies estratègiques que ens serveixen de pauta per desenvolupar programes i dur a terme accions concretes de medi ambient.

            Posteriorment, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va adherir-se al pacte d'alcaldes/esses el 23 de març de 2009 la qual cosa comporta una aposta per una planificació de les actuacions que li permetin reduir les seves emissios de gasos d'efecte hivernacle (GEH) en més d'un 20% mitjançant la creació de plans d'acció en favor de les fonts d'energies renovable i l'ús eficient de l'energia. El Pla d'acció per a l'Energia Sostenible (PAES), aprovat en data 28 de febrer de 2011 pel ple municipal, inclou un total de 39 accions de les quals 17 ja estan en marxa.

            En relació a l'avaluació i gestió de la contaminació acústica de l'aglomeració del Barcelonès I, constituïda pels municipis de Barcelona i Sant Adrià de Besòs, es va elaborar i aprovar, en data 21 de maig de 2009, el Mapa estratègic de soroll.

            Els mapes estratègics de soroll tenen com a finalitat avaluar l'exposició de la població al soroll que prové de diverses fonts en una zona determinada, i serveixen de base per a l'elaboració dels Plans d'Acció per a la millora i recuperació de la qualitat acústica.

            El 24 de gener de 2012 es va aprovar el Pla d'acció en matèria de contaminació acústica de l'Aglomeració d'àmbit supramunicipal Barcelonès I, constituïda pels municipis de Barcelona i Sant Adrià de Besòs. El Pla, que preveu accions fins a finals de 2013, inclou mesures d'actuació de diferent tipologia per a la preservació, recuperació i millora de la qualitat acústica dels municipis.

             La regidora delegada de Medi Ambient i Salut Pública és Ruth Soto Garcia.