Curs: ANGLÈS A1.

Formació per a la Millora SocioLaboral.

Objectius del curs:

Comprensió oral global i capacitat de percebre textos orals breus i senzills.

 • En expressió oral, realitzar intervencions breus i senzilles i que siguin comprensibles i coherents.
 • En comprensió escrita interpretar els punts principals i capacitat d’emplenar formularis i escriure missatges i textos breus. Participar en converses senzilles.

Pràctiques:

 • Fórmules bàsiques relacionades amb el control de la comunicació: demanar que repeteixin, que parlin

  més alt...

 • Fórmules de cortesia

 • Saludar, presentar-se, acomiadar-se, dirigir-se a algú, demanar ajuda...

 • Recursos per a utilitzar en l’espai-temps (then, after that...)

 • Entonació i puntuació discursiva bàsica.

Teòriques

 • Continguts lèxics-semàntics:

 • Vocabulari bàsic, formació de paraules freqüents, afixos més freqüents, presentació d’antònims,

  abreujament de paraules, verbs amb partícula freqüent.

 • Continguts gramaticals:

 • Oracions, noms i adjectius, determinants, pronoms, verbs, adverbis, enllaços

 • Continguts ortogràfics: Alfabet, representació gràfica de fonemes i sons.

 • Ús de majúscules en noms propis i llocs.

 • Ús bàsic dels signes ortogràfics. Formes de contracció i signes d’ús comú.

 • Continguts fonètics i fonològics:

 • Sons i fonemes vocàlics. Sons i fonemes consonàntics. Processos fonològics. Accent i atonicitat.

 • Continguts sociolingüístics i socioculturals:

  Normes de cortesia, estereotips i introducció bàsica a les varietats geogràfiques i de registre.

Acreditació de nivell A1  segons el Marc europeu comú de referència (MECR)

La formació tindrà lloc de dilluns a divendres del 13/10 al 23/11 de 9:00 a 14:00 hores. El lloc d’impartició serà l'Edifici Besòs- Plaça Francesc Micheli i Jové s/n - Sant Adrià de Besòs. El preu 20€.

Les persones interessades poden fer la preinscripció a l'Edifici Besòs, 93 462 06 25 - 93 462 28 74, o per mail a:  formacioiocupacio@sant-adria.net. Es tindrà en compte l’ordre de preinscripció a l’hora de reservar la plaça.