Àrea que inclou les llicències, les obres que es realitzen al municipi i el planejament i gestió de l'urbanisme.
Dades de localització i contacte

Pl. de la Vila, 12 (4a planta)
Tel. 93 381 20 04
Fax. 93 381 26 00
urbanisme@sant-adria.net
(per obres públiques i urbanisme)
via_publica@sant-adria.net
(llicències d'activitats a la via pública)
infraestructures@sant-adria.net
(llicències d'obres a la via pública)

Estudi de l'aparcament del barri de Sant Joan Baptista

Estudi de l'aparcament del barri de Sant Joan Baptista.

Plànol de la ciutat i informació urbanística

Plànol de la ciutat

Cartografia i topografia

Planejament urbanístic

Planejament urbanístic (MUC) dtes.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do

Normativa municipal

Ordenança sobre la mobilitat dels cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal

Ordenança relativa a la restricció de trànsit per motius ambientals de Sant Adrià de Besòs

Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals

Ordenança municipal sobre llicències d'accés de vehicles a locals (guals)

Ordenança municipal sobre la publicitat

Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària

Ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a usos tèrmics en les edificacions

Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions i usos de terrasses a la via pública

Ordenança municipal sobre el soroll i les vibracions

Ordenança municipal reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic

Ordenança municipal de neteja viària i de recollida de residus municipals

Ordenança municipal sobre l'estalvi d'aigua

Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació

Ordenança municipal reguladora del bon veïnatge i del bon ús de l'espai públic

Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic en el municipi de Sant Adrià de Besòs

Ordenança municipal de policia de la via pública

Ordenança municipal general de vianants i vehicles

Reglament regulador de la reducció de sancions a Sant Adrià de Besòs

Reglament regulador del Mercat municipal d'abastaments

Pla director de l'arbrat

Reglament del Consell Municipal del Medi Ambient

Convenis urbanístics (publicitat)

Conveni Ajuntament i Red Eléctrica

Conveni Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament

Conveni Generalitat i Ajuntament

Conveni INCASOL remodelació barri de Via Trajana

Sol·licituds

Vegeu la Seu electrònica, o el FUE Local si es tracta de sol·licituds  de llicències d'activitats.

http://dtes.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do