Aprovació inicial i informació pública MPGM regulació equipaments

Aprovació inicial i informació pública MPGM regulació equipaments

El mes de febrer de 2022, des de la Coordinació de Planejament Urbanístic de l’Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l’AMB es van iniciar uns treballs d’estudi de la regulació del sistema d’equipaments comunitaris del PGM. La finalitat dels treballs és actualitzar la regulació dels equipaments, que és vigent des de l’any 1976, amb la finalitat de recollir els usos d’equipament que han aparegut al llarg d’aquests anys i resoldre algunes disfuncions de la regulació relacionades amb el desenvolupament del Pla, la concreció dels usos i la titularitat, l’edificabilitat, les condicions d’edificació i l’encaix de la normativa general amb les particularitats de cada municipi, entre d’altres. Aquests treballs es van iniciar celebrant reunions amb els serveis tècnics de cadascun dels 27 ajuntaments inclosos dins l’àmbit del PGM.

En data 20 de desembre de 2022, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va acordar, entre d'altres, l'aprovació inicial i l'inici del període d'informació pública de la Modificació del Pla general metropolità en relació amb la regulació del sistema d'equipaments (Núm. d'expedient 902522/22). L'edicte d'informació pública es va publicar al BOP de 9 de gener de 2023.

L'enllaç per a consultar la documentació és el següent:

https://www.amb.cat/s/web/territori/urbanisme/informacio-publica-dels-plans-urbanistics.html