Consulta prèvia Ordenança sobre la mobilitat dels cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal

Consulta prèvia referent a una futura Ordenança sobre la mobilitat dels cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal
Consulta prèvia Ordenança sobre la mobilitat dels cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal

Sant Adrià decidim

L’important increment en l'ús dels diferents elements de mobilitat sobre roda i la seva incidència en les persones usuàries de les vies i espais públics, ja sigui com a vianants, ja sigui com a conductores de vehicles motoritzats, fa imprescindible la regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina del trànsit per les vies urbanes i altres espais lliures de titularitat municipal, o oberts a l’ús públic, dels cicles, de les bicicletes, dels vehicles de mobilitat personal (principalment patinets elèctrics) i altres elements de mobilitat de característiques similars, fent compatible l’equitativa distribució de l’espai públic disponible entre totes les persones usuàries i la necessària fluïdesa del trànsit d’aquests elements de mobilitat, amb l’ús de vianants i de la resta de vehicles motoritzats dels carrers i espais públics.

Per aquest motiu, és voluntat de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs aprovar una Ordenança sobre la mobilitat dels cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal a la ciutat de Sant Adrià de Besòs, per tal d’establir una regulació coherent a tot el municipi ajustada a les directrius vigents en matèria de trànsit i mobilitat, en consonància amb la recomanacions emeses per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, s'ha de substanciar una consulta pública prèvia per demanar l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats pel mateix, sobre una sèrie d'aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives.

En conseqüència, se sotmet a consulta pública prèvia l’aprovació d’una Ordenança sobre la mobilitat dels cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal.

L'aprovació d’una ordenança sobre la mobilitat dels cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal a la ciutat de Sant Adrià de Besòs, requereix d’un procés d’aportacions de propostes i suggeriments inicials per part de la ciutadania i entitats municipals en compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015 del Procediment administratiu comú, i de l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern que respectivament diuen:

Abans de que la norma estigui escrita:

«Article 133.1 de la Llei 39/2015 del Procediment administratiu comú. Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments.

1. Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha

de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives

potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.../...”

Quan ja hi ha un esborrany:

«Article 69. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Participació ciutadana en l’elaboració de les normes

1. Les persones tenen el dret de participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en les iniciatives normatives que promou l’Administració pública. Aquest dret es pot exercir amb relació a les iniciatives normatives en què, per la importància que tenen o per la matèria que regulen, l’Administració pública considera pertinent obrir aquest procés participatiu des de l’inici de la tramitació del procediment administratiu.

2. Els òrgans encarregats de tramitar el procediment administratiu, per a facilitar la participació ciutadana han de publicar en el Portal de la Transparència la iniciació de la tramitació, la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementària que l’acompanya, i han de donar-hi informació sobre l’estat de la tramitació. Sempre que sigui possible s’ha d’incentivar la participació ciutadana per mitjà de la comunicació a les entitats representatives dels col·lectius directament afectats per la iniciativa.

3. Les persones poden trametre llurs propostes i suggeriments amb relació a les iniciatives

normatives que correspongui abans del tràmit d’audiència i informació pública. El sol fet de

participar en una iniciativa normativa no atribueix als ciutadans la condició d’interessats, però

l’Administració ha de fer una valoració general de les contribucions, que s’ha de publicar en el Portal de la Transparència.

4. El que estableix aquest article s’entén sens perjudici dels tràmits d’audiència i d’informació pública determinats per la legislació de règim jurídic i de procediment administratiu i la legislació de règim local.»

Per donar compliment a l’article 133.1 de la Llei 39/2015 del Procediment administratiu comú, el procés de consulta pública es realitzarà, de la següent manera:

A) El disseny d’un procés a la plataforma DECIDIM per Sant Adrià, a on a més de la informació prèvia es puguin presentar opinions sobre l’oportunitat de la norma abans de la redacció de l’ordenança i de la seva aprovació inicial.

Fase 1. Període d’informació i opinions sobre l’oportunitat de la norma (No s’estipula termini, però es recomana mínim 1 mes):

Informació: Segons l’article 133 abans esmentat, ha de contenir:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Es podran presentar opinions, propostes i suggeriments a la futura norma mitjançant un

formulari disponible a tal efecte.

Fase 1. Del 06-02-2023  al 05-03-2023. 

Podeu accedir a la plataforma Decidim per Sant Adrià en aquest enllaç