Consulta prèvia planejament sobre cuines industrials

Participació ciutadana en l'elaboració de planejament sobre cuines industrials (dark kitchens))
Consulta prèvia planejament sobre cuines industrials

Sant Adrià decidim

Consulta prèvia en l'elaboració de planejament sobre cuines industrials.

L’increment de la implantació d’establiments amb obrador i/o cuina industrial per a l'elaboració de plats preparats sense venda al públic ni degustació en el conjunt dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona és motiu de preocupació per a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Per aquest motiu, és voluntat de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs aprovar una figura de planejament urbanístic amb l’objecte de regular la intensitat dels usos del sòl i les condicions urbanístiques per a la implantació d’establiments de concurrència pública destinats a salons de joc, bingos i casinos de joc a la ciutat de Sant Adrià de Besòs, per tal d’establir una regulació coherent a tot el municipi ajustada a les directrius vigents en matèria de salut.

Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, s'ha de substanciar una consulta pública prèvia per demanar l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats pel mateix, sobre una sèrie d'aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives.

En conseqüència, se sotmet a consulta pública prèvia l’aprovació d’una figura de planejament urbanístic que reguli les cuines industrials a la ciutat de Sant Adrià de Besòs.

L'objectiu és valorar quines són les condicions d’implantació que s’hauran de complir quan es vulguin desenvolupar establiments amb obrador i/o cuina industrial per a l'elaboració de plats preparats sense venda al públic ni degustació per tal de garantir que no puguin comportar efectes adversos envers els veïns i veïnes.

Es publica l'esborrany de document de planejament a l'enllaç de la Plataforma Decicim per Sant Adrià. Es pot consultar AQUÍ:

Fases i calendari:
28-10-2022 - 27-11-202: Publicació de l'esborrany del Pla especial de cuines industrials i presentació de propostes.
28-11-2022 - 04-12-2022: Període d'avaluació de propostes. L'equip redactor revisarà i avaluarà les propostes i suggeriments realitzats a l'esborrany del Pla.