Aprovació inicial i informació pública de la Modificació puntual del Pla general metropolità al nucli antic de Sant Adrià de Besòs

Aprovació inicial i informació pública de la MPGM nucli antic

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs informa que, en data 20 de desembre de 2022, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va acordar, entre d'altres, l'aprovació inicial i l'inici del període d'informació pública de la Modificació puntual del Pla general metropolità al nucli antic de Sant Adrià de Besòs, que també abasta terrenys de Santa Coloma de Gramenet (Núm. d'expedient 902729/22). L'edicte d'informació pública es va publicar al BOP de 9 de gener de 2023.

L'enllaç per a consultar la documentació és el següent:

https://www.amb.cat/s/web/territori/urbanisme/informacio-publica-dels-plans-urbanistics.html