Consulta pública prèvia sobre el Pla director de l'arbrat

Consulta pública prèvia sobre el Pla director de l'arbrat. Fase I
Consulta pública prèvia sobre el Pla director de l'arbrat

Sant Adrià decidim

Consulta pública prèvia sobre el Pla director de l'arbrat

Els nous planejaments en urbanisme que sorgeixen al panorama internacional s’encaminen cap a la recerca de ciutats més sostenibles, més saludables i més habitables. En aquest escenari la vegetació apareix com un element configurador de les ciutats integrant-se en la denominada infraestructura verda. En aquest sentit, els arbres són un dels elements més importants. Els arbres de les ciutats, però, no són elements del mobiliari urbà ni espectadors amb funcions merament estètiques, sinó que són imprescindibles ja que proporcionen nombrosos beneficis ambientals, econòmics i socials.

No es tracta només de fer més agradable la ciutat, sinó de fer-la habitable. És a dir, convertir un territori en un "hàbitat" adequat per a la vida dels humans en plenitud. La idea de ciutat està íntimament relacionada amb la idea de l'espai públic com un lloc de trobada de la majoria de les funcions socials i l'arbrat és l'element estructural per excel·lència de l'espai lliure urbà.

L'arbrat pot actuar com a element organitzador de la trama urbana, com coberta dels nostres viaris i per donar escala humana als edificis. Els espais arbrats confereixen identitat, estructura i significat al paisatge urbà. Són llocs que possibiliten la diversitat d'usos i afavoreixen la trobada i la permanència, és a dir, fan més humana la ciutat. Si volem gaudir dels beneficis que ens pot oferir l'arbrat a la ciutat per fer més habitable l'entorn urbà, hem d'introduir les seves necessitats en la planificació. Sorprenentment en incorporar les necessitats associades a l'arbrat estem incorporant les necessitats dels ciutadans.

L'arbre és un ésser viu que canvia de forma i de volum en el temps. Molts dels conflictes que es generen entre l'arbre i els altres sistemes urbans són fàcilment previsibles i per tant si s’actua només quan es produeixen els conflictes, difícilment disposarem de prou recursos com per atendre totes les demandes. Si es vol fer una gestió eficient dels recursos municipals, és imprescindible que s’introdueixin criteris de planificació en les tasques de manteniment.

Per aquest motiu, és voluntat de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs aprovar un Pla director de l’arbrat a la ciutat de Sant Adrià de Besòs, per tal de disposar d’un document de treball que orienti les decisions i que actuï de marc de referència en la planificació i la gestió dels carrers arbrats del municipi.

Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, s'ha de substanciar una consulta pública prèvia per demanar l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats pel mateix, sobre una sèrie d'aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives.

En conseqüència, se sotmet a consulta pública prèvia l’aprovació d’un Pla director de l’arbrat, disponible a la Plataforma Decidim per Sant Adrià.

A continuació, s'inicia la fase 1 del procés de consulta pública.

Fase 1. Període d’informació i opinions sobre l’oportunitat de la norma. Del 17/04/2023 al  01/05/2023.

Es podran presentar opinions, propostes i suggeriments mitjançant un formulari disponible a tal efecte.