Servei de Gestió Tributària

La finalitat del nostre servei és la gestió dels tributs municipals:

1.- Impostos: Impost de Bens Immobles (IBI), Impost sobre les Activitats Econòmiques (IAE) , Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost sobre l'Increment dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua), Impost sobre les Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

2.- Taxes: per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i per prestació de serveis públics de competència local

3.- Contribucions especials

També s'encarrega de la gestió d'altres ingressos de dret públic com per exemple els preus públics de l'Escola Municipal de Música o de l'Escola Bressol i de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.

La normativa bàsica que regula aquesta gestió és la Llei 58/2003 General Tributària i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 que aprova el text réfós de la Llei d'Hisendes Locals, així com les ordenances fiscals municipals.

En aquesta pàgina trobareu el text complet de les ordenances fiscals i el calendari fiscal vigents, en format PDF.

Localització:

El nostre servei es troba a la 2ª planta de la seu de l'Ajuntament a la Pl. de la Vila,  12 i podeu contactar telefònicament a les següents extensions del 93.381.20.04:

IVTM: 4321  -- IAE i taxes d'obres: 4322 ---   IBI: 4323 -- IITNU plusvàlues: 4325   Taxes d'escombraries comercials i mercat d'encants: 4324

Correu electrònic: rentas@sant-adria.net

Pagament de tributs

Si disposa del document de notificació de l'impost, taxa o preu públic expedit per l'Ajuntament, el pagament es pot fer a càrrec de la targeta de crèdit de qualsevol entitat, mitjançant els serveis de pagament electrònic de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Les dades que sol·licita l'aplicatiu figuren a la capçalera del document de notificació: referència, identificació i import en euros.