Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2023

Comunicació en relació als rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l’any 2023, i tractant-se de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptadora dels quals correspon a l’Administració Tributària de l’Estat.

ANUNCI DE COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE L’IAE 2023

En relació als rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l’any 2023, i tractant-se de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptadora dels quals correspon a l’Administració Tributària de l’Estat, es comunica el següent:

TERMINI PER A EFECTUAR L’INGRÉS

Del 15 de setembre fins al 20 de novembre de 2023, ambdós inclosos (Resolució de 25 de maig de 2023 del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària).

LLOC DE PAGAMENT

Quotes nacionals.

A través de les Entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d’Estalvis i Cooperatives de crèdit) en les quals no és necessari que l’obligat al pagament disposi de compte oberta.

Quotes provincials.

A través de les Entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d’Estalvis i Cooperatives de crèdit) en les quals no és necessari que l’obligat al pagament disposi de compte oberta.

Els ingressos es podran efectuar en l’horari d’atenció al públic d’aquestes Entitats.

Així mateix, el pagament de les quotes nacionals i provincials podra realitzar- se mitjançant càrrec en compte per Internet, a l’adreça https://sede.agenciatributaria.gob.es/, a l’opció: Sede Electrónica. Trámites Destacados Pagar ajornar i consultar deutes. Per fer el pagament mitjançant Internet serà necessari disposar d’un sistema de signatura electrònica dels admesos per l’ Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, si no es satisfà el deute, determinarà l’inici del període executiu i la meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs d’acord amb el que disposa l’article 26 i 28 de la Llei General Tributària.

Veure document adjunt.