Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Cercador
error while rendering plone.global_sections

Convocatòria de subvenció de foment de l’autoocupació

Us informem que amb data 28 d’abril de 2017, la Junta de Govern Local aprova la pròrroga de les bases que regulen la convocatòria de subvenció de foment de l’autoocupació i que per tant el període de recepció de sol·licituds s’amplia fins el 28 de juliol de 2017.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs posa en marxa una línia de subvenció adreçada a les persones desocupades que hagin iniciat una activitat econòmica, amb la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en el marc de la convocatòria del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019.

Objectiu de la subvenció

L'objectiu principal del projecte és fomentar l'ocupació per compte propi de persones desocupades.

Sol·licitud de la subvenció

Les persones autònomes i ens beneficiaris hauran de presentar la sol·licitud en el registre l'Oficina d'atenció al Ciutadà (OAC), situat a la planta baixa de l'Ajuntament de Sant Adrià. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 28 de juliol de 2017.

Requisits

1 – Trobar-se en situació d’atur i estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (amb una antiguitat mínima de tres mesos consecutius) a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya en el moment immediatament anterior a l’inici de l’activitat. En qualsevol cas, tindran prioritat a l'hora de beneficiar-se dels ajuts econòmics:

Les persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur.

Aturats/des de llarga durada.

Majors de 45 anys.

Joves de 16 a 35 anys.

Persones amb discapacitats.

Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur.

Dones desocupades.

Si no presenten el certificat com a demandant d'ocupació no ocupada, caldrà acreditar la inscripció i l'antiguitat a l'atur mitjançant l'informe de vida laboral.

2 - Estar empadronades a Sant Adrià de Besòs, amb una antiguitat de 6 mesos, comptadors fins la data d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), amb domicili social o centre de treball al municipi, o als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, si no estan empadronades a Sant Adrià de Besòs, tenir el domicili social de l'empresa o un centre de treball al municipi.

3 – Haver iniciat una activitat professional/empresarial, amb l’alta censal i/o IAE, i l’alta al RETA, datades entre l'1 de gener de 2016 i el 28 de juliol de 2017, i no haver-la interromput.

4 – No haver estat estat donades d’alta al RETA per la mateixa activitat laboral en els 6 mesos immediatament anteriors a l’alta.

5 – Seguir d'alta en el RETA durant com a mínim 6 mesos a comptar des de la resolució d'aprovació de sol·licitud de subvenció.

Import i pagament de la subvenció

L'import màxim de la subvenció a concedir per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs serà de 4.000 euros per persona emprenedora/ens per a les següents despeses:

a) La quota de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) dels sis primers mesos des de l’inici de l’activitat. En cas de bonificació de la quota, se subvencionarà exclusivament la part no bonificada. També se subvencionarà la quota de cotització al Règim del Mar i la quota a Col·legis professionals d'aquelles professions que només cotitzen mitjançant aquesta quota.

b) L’import de la taxa municipal de llicències d’obres per inici d’activitat o ICIO. En cas que la quota estigui bonificada, se subvencionarà exclusivament la part no bonificada.

c) L’import de la taxa municipal per a l’obertura de l’establiment. En cas que la quota estigui bonificada, se subvencionarà exclusivament la part no bonificada.

d) L’import de la taxa municipal per a la prestació pels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses. En cas que la quota estigui bonificada, se subvencionarà exclusivament la part no bonificada.

e) El cost de l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte/a o enginyer/a, amb un import màxim per aquest concepte de 1.000 €.

f) Les despeses notarials de l’escriptura pública de constitució amb un import màxim per aquest concepte de 1.000 €.

g) Les despeses del gestor o assessor dels tràmits d’alta de l’autònom/a o empresa, amb un import màxim de 500 €.

h) Les despeses de lloguer de maquinària i d'arrendament de l'establiment, sempre i quan el local on es desenvolupi l'activitat estigui ubicat a Sant Adrià de Besòs, per l’import dels sis primers mesos de lloguer efectiu des de l’alta al RETA i fins a una quantitat màxima del 20% del total de la subvenció atorgada.

En el cas de subvencionar despeses de lloguer de maquinària i d'arrendament només s'acceptarà una sol·licitud per persona/ens beneficiari i local arrendat. En el cas que la persona/ens sigui arrendatària de més d'un local, només es cobriran les despeses de local ubicat a Sant Adrià i si en té més d'un al municipi, les despeses del local que esdevingui el domicili social de l'empresa.

Documentació a presentar

Formulari de sol·licitud

A la sol·licitud caldrà adjuntar-hi els següents documents:

- Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa de la persona sol·licitant: NIF o NIE.

- Pla d’empresa.

- Certificat de vida laboral de la persona autònoma.

- Certificat de període d'inscripció al SOC.

- Còpia de l’alta al RETA de la persona sol·licitant.

- Còpia de la Declaració Censal d’inici d’activitat (036/037) de la persona sol·licitant o de l'empresa.

- En el cas que la persona autònoma hagi estat d’alta al RETA en els 6 mesos anteriors a l’alta, còpia de la Declaració Censal (036/037) on aparegui l’epígraf de l’activitat anterior.

- Declaració de no tenir deutes amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

- Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’estat i amb la Generalitat de Catalunya.

- Declaració responsable, signada per la persona sol·licitant, conforme compleix els requisits establerts al punt 4 de les presents bases.

- Certificat d’empadronament.

- Rebut del pagament de la quota del primer mes del RETA.

- Llicència o comunicació de l'activitat econòmica emesa per l'ens local del municipi on estigui radicada l'empresa, si escau.

- Fotocòpia i original dels estatuts en el cas d'empreses societàries.

- Rebut del pagament de l'import de la taxa municipal de llicències d'obres per inici d'activitat o ICIO, si escau.

- Rebut del pagament de l'import de la taxa municipal de l'obertura de l'establiment, si escau.

- Rebut del pagament de la taxa municipal per a la prestació pels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat de la ciutadania i les empreses, si escau.

- Rebut del pagament del cost de l'informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte/a o enginyer/a, si escau.

- Rebut del pagament de les despeses notarials de l'escriptura pública de constitució, si escau.

- Rebut del pagament de les despeses del gestor o assessor dels tràmits d'alta de l'autònom/a o empresa, si escau.

- Contracte i rebut de lloguer del mes en el qual es presenta la sol·licitud, si escau.

- Contracte i rebut de lloguer de maquinària del mes en el qual es presenta la sol·licitud, si escau.
- Full de sol·licitud transferència bancària, en format per a persones jurídiques o en format per a persones físiques.

Altra documentació a tenir en compte:

- Bases del programa.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Sessió informativa

Per tal de facilitar la resolució de dubtes i agilitar la resposta a les persones/ens interessades, dilluns 23 de gener de 2017 tindrà lloc una sessió informativa on s’explicarà el funcionament i els aspectes més importants a tenir en compte a l’hora de sol·licitar i justificar la subvenció. En aquesta sessió podreu plantejar totes les preguntes que tingueu al respecte.

Dia

Dilluns 23 de gener de 2017

Hora

9:30

Lloc

Edifici Besòs

Adreça

Plaça de Francesc Micheli i Jové, s/n

Confirmació d’assistència

Servei de Suport Empresarial (Pilar Vivas)

Telèfon

934620625

Correu electrònic

ambautoocupacio@sant-adria.net

Per a obtenir més informació sobre el programa i el seu funcionament, us heu d’adreçar al Servei de Suport Empresarial, situat a l'Edifici Besòs (Plaça Francesc Micheli i Jové, s/n, Sant Adrià), al telèfon 93 462 06 25, de 8 a 15 h, o a l'adreça electrònica ambautoocupacio@sant-adria.net.