Condicions d'ús

TITULARITAT WEB

La web de sant-adria.net, es titularitat de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, amb direcció postal Plaça de la Vila 12, 08930 Sant Adrià de Besós (Barcelona) i CIF: P0819300E. El correu electrònic d’atenció de l’ Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  es oac@sant-adria.net

 

OBJECTE I AMBIT D’APLICACIÓ

S'aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions e instruccions publicades al web www.sant-adria.cat cada cop que hi accedeixi, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l'accés i ús a la web www.sant-adria.cat l'usuari/la usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de fer efectiu aquest accés. L'accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de la persona usuària i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

 

CONDICIONS D’ÚS

L'usuari/la usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix www.sant-adria.net, abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, la persona usuària haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge.

La difusió per Internet d'imatges o veus que facin identificables a terceres persones hauran de comptar amb el consentiment de la persona afectada.

Finalment, la persona usuària haurà d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, els servidors,  les xarxes o els continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

 

Com a conseqüència, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es reserva el dret a excloure a l'usuari /la usuària que incompleixi les condicions d'accés i l'ús al www.sant-adria.net, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s'adeqüi a allò establert en aquestes "Condicions d'ús". A més, també s’ha de complir: L’usuari també es compromet a no publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. També es compromet a no gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment de les persones afectades.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no s'identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

Tanmateix, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges

 

REMISIÓ A PÀGINES DE TERCERS

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no té cap control sobre el contingut d’aquests espais webs de tercers, i en qualsevol cas, tampoc es responsable de la veracitat d’aquesta informació i de l’ús que es faci d’ella. L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no exercita cap control sobre aquests espais i continguts. Tanmateix, no serà responsable pels danys causats per l’ús d’aquests enllaços o per la informació d’aquests, incloent quan s’informi expressament sobre la possibilitat de danys. Els enllaços a espais de tercers no impliquen la subscripció del contingut per part de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Aquests enllaços només es poden arribar a proporcionar per a informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació o d’interès. Si considera necessari el enretirar qualsevol enllaç al seu espai web, si us plau contacti amb nosaltres per mitjà d’un correu electrònic a la nostra adreça electrònica comunicacio@sant-adria.net.

 

OBJECTE

Els objectius del portal www.sant-adria.net són:

  • Avançar cap al concepte de Seu Electrònica, presentant de forma digitalitzada l'oferta de serveis que l'Ajuntament de Sant Adrià de Besós dona als seus ciutadans,
  • Facilitar l'accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa l'Ajuntament sobre la ciutat,
  • Difondre les activitats i els serveis oferts des de l'Ajuntament,
  • Fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció amb la ciutadania.

 

XARXES SOCIALS

L’objectiu de les xarxes socials municipals, són les de donar visibilitat i difusió de les activitats municipals que desenvolupa l' Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i els seus Organismes Autònoms.

 

DADES PERSONALS

Per donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades (2016/679), li oferim a continuació la informació bàsica sobre protecció de dades.

 

  • Responsable del Tractament: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
  • Finalitat: Oferir els serveis públics propis de l’Ajuntament, a la ciutadania a través de la pàgina web municipal.
  • Base Jurídica: Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del tractament (Art.6.1.c RGPD 2016/679), tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al Responsable del tractament (Art.6.1.e RGPD 2016/679) i tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics (Art.8 LOPDGDD 3/2018).
  • Destinataris: Poden ser destinataris de les dades personals altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui.
  • Drets: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al correu electrònic dpd@sant-adria.net.