Padró d'Habitants

El Padró d'Habitants és el registre administratiu on consten el veïns d'un municipi. És veí d'un municipi la persona física inscrita en el Padró d'Habitants. Atès que l'únic requisit per empadronar-se és tenir la residència habitual en el municipi, ser veí és sinònim de ser habitant del municipi. La Població del municipi és el número de persones inscrites en el Padró municipal d'habitants.

Dades padronals

El Padró té com a dades obligatòries les següents: El nom i els cognoms, el sexe, la nacionalitat, el lloc i la data de naixement, el DNI o el document equivalent, el nivell d'instrucció, el domicili habitual, i les dades necessàries per l'elaboració del cens electoral.

Són dades d'aportació voluntària la relació de representants de la persona i el seu número de telèfon.

Tots els veïns tenen l'obligació de comunicar a l'Ajuntament les variacions de las seves circumstàncies personals si impliquen modificació de les dades padronals de caràcter obligatori.


Moviments padronals

Els tipus de moviments que es poden fer al Padró Municipal d'Habitants són:

1) Moviments d'alta (per naixement, per canvi de residència o per omissió)

2) Moviments de baixa (per defunció, per canvi de residència, per inclusió indeguda, per trasllat a l'estranger o per caducitat de la inscripció)
3) Modificació del domicili dins del municipi
4) Modificacions de les dades personals
5) Renovacions i confirmacions de la residència


Normativa

* Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

* Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

* Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, en la redacció donada pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.

* Resolució de 28 d'abril de 2005 de la Presidència del Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Local per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre el procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no siguin renovades cada dos anys.

* Resolució de 30 de gener de 2015 de la Presidència del Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les CCAA i les EELL sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

Dades de contacte

Negociat d'Estadística i Padró d'Habitants

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Plaça de la Vila, 12, planta baixa 08930 Sant Adrià de Besòs

Telèfon: 93 381 20 04; fax: 93 381 88 95; correu electrònic: empadrona@sant-adria.net


Oficina Gestora

La presentació de peticions i registre d'instàncies, la expedició de volants d'empadronament, la sol·licitud de certificacions d'empadronament i la tramitació dels moviments padronals es realitzen a la Oficina d'Atenció Ciutadana. La gestió dels expedients padronals corresponen al Negociat de Estadística i Padró d'Habitants.

Horari d'Atenció de l'Oficina d'Atenció Ciutadana: Del 16 de setembre al 14 de juny de dilluns a dijous de 9 a 13.45 h i de 16 a 18.45 h i divendres de 9 a 13.45 h. Del 15 de juny al 15 de setembre de dilluns a divendres de 9 a 13.45 h