El padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi.Són veïns del municipi les persones que residint habitualment en aquest, es troben inscrites al padró municipal.  
El conjunt de persones inscrites al Padró municipal constitueix la població del municipi.

Dades padronals

Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure's al padró del municipi on resideixi habitualment. Qui visqui a diversos municipis s'haurà d'inscriure únicament en aquell on habiti durant més temps a l'any.
La inscripció en el padró municipal ha de contenir com a obligatòries només les dades següents:

 • Nom i cognoms.

 • Sexe.

 • Domicili habitual.

 • Nacionalitat.

 • Lloc i data de naixement.

 • Número de document d’identitat.

 • Certificat o títol escolar o acadèmic que es tingui.

 • Totes les altres dades que puguin ser necessàries per a l’elaboració del cens electoral.

Són dades d'aportació voluntària la relació de representants de la persona i el seu número de telèfon.

Tots els veïns tenen l'obligació de comunicar a l'Ajuntament les variacions de las seves circumstàncies personals si impliquen modificació de les dades padronals de caràcter obligatori.

Moviments padronals

Els tipus de moviments possibles al padró municipal d'habitants són:

 • Alta: per canvi de residència, per naixement o per omissió.

 • Baixa: per canvi de residència, defunció, duplicat, inscripció indeguda o caducitat.

 • Canvi de domicili dins el municipi.

 • Canvi a les dades personals.

 • Renovacions o confirmacions de persones estrangeres.

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

 • Resolucions que modifiquen la Resolució inicial de 17 de febrer de 2020:

  • Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 2 de desembre de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es modifica la de 17 de febrer del 2020, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del Padró municipal.

  • Resolució de 3 de febrer de 2023, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es modifica la de 17 de febrer de 2020, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del Padró municipal.

Oficina Gestora

Moviments padronals:

Es realitzen exclusivament de manera presencial, amb cita prèvia, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Podeu consultar horaris i dades de contacte a la nostra web, a través del següent ENLLAÇ.

Expedició de certificats d’empadronament:

 • A la nostra seu electrònica, si disposeu de certificat digital, podeu obtenir el vostre certificat individual o històric individual.

 • Presencialment, sense cita prèvia, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Podeu consultar horaris i dades de contacte a la nostra web, a través del següent ENLLAÇ.

Presentació de sol·licituds relacionades amb el Padró d’Habitants o amb numeració de carrers i/o habitatges:

 • A la nostra seu electrònica, si disposeu de certificat digital, podeu fer la petició a través del tràmit de sol·licitud genèrica.

 • Presencialment, amb cita prèvia, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Podeu consultar horaris i dades de contacte a la nostra web, a través del següent ENLLAÇ.

La gestió interna dels expedients padronals correspon al Negociat d’Estadística i Padró.

Dades de contacte

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Negociat d'Estadística i Padró

Plaça de la Vila, 12, planta baixa

08930 Sant Adrià de Besòs

Telèfon: 93 381 20 04

Correu electrònic: empadrona@sant-adria.net