L'Alcaldessa

Perfil

Nascuda a Barcelona el 29 d'abril de 1970. Criada al barri d'Artigues però des de sempre molt vinculada a la ciutat de Sant Adrià en la qual vaig passar tota la meva infància i adolescència  combinant els estudis amb la meva passió que és la natació. Des de l'any 1997, quan em vaig casar, estic residint a la ciutat de Sant Adrià de Besòs que és la ciutat que veritablement m'ha vist créixer i formar una família amb la meva parella i els meus dos fills.

Des de ben petita vaig formar part del Club Natació Sant Adrià i actualment sóc membre actiu de la secció Màsters de Natació Sant Adrià. Em considero una amant de l'esport, la natura i del món de les relacions humanes. Col·laboro com a membre sòcia de l'entitat AFANOC ( Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya).

Trajectòria professional

L'any 1993 em vaig llicenciar en Psicologia i he dedicat pràcticament la totalitat de la meva trajectòria professional a l'àmbit de la Inserció Laboral.

El meu compromís social i polític inicia el seu camí a partir de formar part de la llista electoral municipal per la legislatura 2007-2011 i de la qual vaig resultar càrrec electe en el govern desenvolupant diferents tinences d'alcaldia i delegacions com a regidora en diverses àrees. Des de juny del 2019 he exercit la responsabilitat de 1a Tinenta d'alcaldia i regidora dels àmbits de RRHH, Promoció Econòmica, Serveis Socials, regidoria de districte de Sant Adrià Nord i Casc Antic i portaveu de l'equip de govern.

Des de la meva federació del partit desenvolupo les funcions de secretaria de política municipal i des del partit formo part de les sectorials de promoció econòmica i social.

Des del passat 9 d'abril de 2021 sóc l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs. La meva prioritat és treballar l'àmbit social: l'ocupació, l'habitatge, l'atenció social i l'educació.

Competències

L’alcalde és el president de la Corporació i exerceix les atribucions que li atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i que són les següents:

L’article 21.3 d'aquesta llei estableix que hi ha atribucions i competències de l'alcalde que es poden delegar en qualsevol regidor o regidora del consistori i d'altres que no.

  • Competències INDELEGABLES

• Dirigir el govern i l'administració municipal.
• Dictar bans.
• Desenvolupar la prefectura superior de tot el personal de la Corporació.
• Exercitar les accions judicials i administratives en cas d'urgència.
• Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greus riscs, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament.
• Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
• Nomenar els tinents i les tinentes d'Alcaldia.
• Efectuar delegacions de les seves atribucions.
• Designar els membres de la Junta de Govern Local.

Tipus Càrrec electe

Membre de Junta de Govern i Membre de Comissions Informatives

Retribució anual bruta 57.750 €

Correu electrònic alcaldia@sant-adria.net

Activitats i béns Declaració Filo Cañete

Per a informació addicional, podeu consultar la seva fitxa al Portal de Transparència