CONTACTAR AMB EL SERVEI DE TRESORERIA:

Podeu contactar amb el nostre servei:

 

ÀREES DEL SERVEI DE TRESORERIA

Tresoreria és el servei encarregat del cobrament dels tributs i preus públics, de la constitució de les garanties, del pagament de les obligacions de l'Ajuntament, entre d'altres.

Existint dues àrees d'actuació:

  • Recaptació: gestió de cobrament dels rebuts i liquidacions, canvi de domiciliació bancària de tributs.
  • Pagament: devolució de garanties, pagament de factures, domiciliació bancària del cobrament de les devolucions o de les factures, entre d'altres.

 

IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES ACTUANTS:

Qualsevol gestió, inclosa la petició d’informació, hauran de ser realitzades pel seu titular, cas contrari serà necessari una autorització. (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el seu article 10 del Deure de secret i article 11 de la Comunicació de dades)
Adjuntem un model d’autorització, segons el titular sigui:

  • Persona física: serà necessari aportar autorització signada identificant a l'autoritzat i fotocòpia del DNI del titular. (Model)
  • Persona jurídica: serà necessari aportar autorització signada pel/s representant/s adjuntant fotocòpia dels poders que ostenta/en per la seva signatura junt amb la fotocòpia dels seus DNI’s. (Model)
  • A les Comunitats de propietaris s'entendrà com a representants el President i el Tresorer aportant l'acta de nomenament.

Sempre la persona que realitza la gestió (titular o autoritzat) haurà d'identificar-se amb el DNI o similar.

Protecció de dades: L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs tractarà les dades que ens proporcioni per dur a terme les gestions necessàries de l’activitat de tresoreria al consistori. Pot exercir els seus drets a oac@sant-adria.net. Conegui la nostra política de privacitat fent clic aquí.