Creditors

Aquesta àrea s'encarrega del pagament efectiu a creditors: proveïdors i altres perceptors de fons com per exemple per la devolució d'ingressos o de garanties en metàl·lic.

Actuacions:

1.- Alta de creditors amb forma de pagament per transferència bancària, i sol·licitud de canvi de compte corrent:

S'haurà d'aportar el formulari corresponent, segons:

 • Per a persones físiques signat pel creditor junt amb la fotocòpia del DNI/NIE del creditor
 • Per a persones jurídiques signat i segellat per entitat financera i per l'entitat jurídica creditora, junt amb la fotocòpia del CIF.

Segons la/les signatures siguin manuscrites o digitals, l'entrega d'aquests documents s'haurà de fer:

 • Signatures manuscrites del creditor i, en el cas de les persones jurídiques, de l'entitat bancària, l'original del formulari junt amb la còpia del DNI/NIE/CIF, haurà de fer-se arribar a la Tresoreria de l'Ajuntament mitjançant: presencial, serveis postals o de missatgeria.
 • Signatures digitals del creditor i, en el cas de les persones jurídiques, també de l'entitat bancària:
  • Signatura electrònica reconeguda, podrà fer-se arribar per qualsevol mitjà electrònic que permeti verificar el document i la seva signatura: email () o seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  • Signatura CSV, que permet comprovar la integritat del document mitjançant l'accés a la seu electrònica corresponent, podrà fer-se arribar per qualsevol mitjà: presencial, serveis postals o de missatgeria, email (), seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Als formularis de Persones Jurídiques serà indispensable la necessària verificació de la signatura de l'entitat bancària que acredita la titularitat del compte corrent al creditor.

2.- Modificació de les dades de creditors (a excepció d'un canvi del compte corrent):

S'haurà d'aportar el formulari corresponent, segons:

Segons la/les signatures siguin manuscrites o digitals, l'entrega d'aquests documents s'haurà de fer:

 • Signatures manuscrites del creditor, l'original del formulari junt amb la còpia del DNI/NIE/CIF, haurà de fer-se arribar a la Tresoreria de l'Ajuntament mitjançant: presencial, serveis postals o de missatgeria.
 • Signatures digitals del creditor:
  • Signatura electrònica reconeguda, podrà fer-se arribar per qualsevol mitjà electrònic que permeti verificar el document i la seva signatura: email () o seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  • Signatura CSV, que permet comprovar la integritat del document mitjançant l'accés a la seu electrònica corresponent, podrà fer-se arribar per qualsevol mitjà: presencial, serveis postals o de missatgeria, email (), seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
3.- Cobrament de crèdits per xec:

Per recollir xecs és necessària la identificació com a titular del crèdit mitjançant DNI en les persones físiques i mitjançant poders i DNI en els representants/apoderats de persones jurídiques.

Per recollir un xec una persona diferent dels titulars del crèdit o representants legals, és necessari aportar autorització.

 • Per a persones físiques, a l'original d'aquest imprès és necessari aportar fotocòpia del DNI/NIE de l'autoritzant.
 • Per a persones jurídiques, a l'original d'aquest imprès és necessari aportar fotocòpia dels poders/representació de l'autoritzant o autoritzants si són mancomunats així com una fotocòpia del seu DNI. (En les Comunitats de Propietaris s'entendrà com a representants al President o al Tresorer i documents de representació a l'acta de nomenament)

L'aportació d'aquesta acreditació com a titular o autoritzat no eximeix de l'aportació d'altres documents necessaris en cada cas.