Garanties

1.- Constitució de Garanties: Avals i Assegurances de Caució

El servei de Tresoreria és el servei encarregat de la custòdia dels avals i assegurances de caució no digitals.

Clàusules i condicions necessàries:

Els avals bancaris, i també les assegurances de caució quan la normativa sectorial permeti aquesta opció per constituir una garantia, hauran de tenir les següents clàusules:

  • Pagament a primer requeriment
  • Vigència indefinida

Quan l'import de la garantia superi els 18.000,00 euros, l'aval bancari o certificat de l'assegurança de caució haurà de portar l'acreditació del notari assegurant que ha verificat la legalització i legitimació dels signants.

Delimitació del risc a garantir:

La delimitació del risc a garantir es defineix en funció de la normativa sectorial i és el servei qui pot verificar que el text de la garantia és vàlid i es correspon amb l'expedient.

Per aquest motiu, és necessari que contacteu amb el servei que us requereix la constitució de la garantia, perquè:

  • Us confirmin, si és el cas, si la normativa sectorial aplicable permet la constitució de garanties en assegurances de caució
  • Us facilitin un model d'aval, o d'assegurança de caució si s'escau, que correspongui al vostre cas concret
  • Us revisin l'aval bancari o assegurança de caució abans que sigui dipositada, fet que l'esmena que el servei us pot requerir (posteriorment al seu dipòsit) pot endarrerir el procediment administratiu.

Necessària ordre de constituir una garantia:

El servei de l'Ajuntament que us requereix la garantia, informa el servei de Comptabilitat perquè emeti l'ordre de constitució dels avals bancaris i assegurances de caució.

Amb aquesta ordre de constituir, el servei de Tresoreria només haurà de verificar que:

  • El titular de l'ordre de constituir sigui qui constitueix la garantia
  • L'import de la garantia sigui igual al de l'ordre de constitució
  • La garantia compleix amb les clàusules necessàries per ser presentat davant una entitat pública

Si l'ordre de constituir no coincideix amb la garantia o no existeix ordre de constituir, no es podrà recepcionar la garantia al servei de Tresoreria, i haureu de contactar amb el servei que us requereix la garantia.

2.- Constitució de Garanties: en Metàl·lic

El servei de l'Ajuntament que us requereix la garantia, informa el servei de Comptabilitat perquè emeti l'ordre de constitució de garanties en metàl·lic.

Amb aquesta ordre de constituir emesa per Comptabilitat, el servei de Tresoreria emetrà una carta de pagament per a la constitució de la garantia. Per a més informació d'aquestes cartes de pagament, reviseu l'apartat "Pagament de Tributs".


3.- Devolució de Garanties: Avals i Assegurances de Caució

Necessària ordre de devolució d'una garantia:

El servei de l'Ajuntament que ordena la devolució d'una garantia, informa el servei de Comptabilitat perquè emeti l'ordre de devolució dels avals bancaris i assegurances de caució.

Amb aquesta ordre de devolució, el servei de Tresoreria a la recollida de la garantia verificarà que:

  • Qui recull la garantia és titular o apoderat/representant del titular de la garantia. També pot recollir-la persona autoritzada
  • S'aporta la carta de pagament original de la garantia, que s'entrega a la constitució de la mateixa

Si l'ordre de devolució no existeix, no es podrà retornar la garantia des del servei de Tresoreria, i haureu de contactar amb el servei que gestiona l'expedient de la garantia.

Tots els representants/apoderats hauran d'aportar els documents acreditatius de la representació/apoderament, i venir identificats amb el DNI/NIE.

En el cas de les autoritzacions, l'autorització haurà  de ser original i nominativa en favor de qui reculli la garantia. Haurà d'aportar-se documents acreditatius de la representació/apoderament de l'autoritzat així com la còpia del seu DNI/NIE. L'autoritzat haurà de venir identificat amb el DNI/NIE.

4.- Devolució de Garanties: en Metàl·lic

El servei de l'Ajuntament que ordena la devolució d'una garantia en metàl·lic, informa el servei de Comptabilitat perquè emeti l'ordre de devolució de la garantia constituïda en metàl·lic.

El servei de Comptabilitat emet l'ordre de devolució.

Si l'interessat ha presentat el formulari de "Creditors" indicant compte corrent on retornar la garantia o ja el va presentar per un altre procediment i ja consta un compte corrent associat, es farà la devolució per transferència bancària.