Recaptació

Informació fiscal de padrons:

Calendari fiscal 2023:

Aprovació definitiva, 21 de novembre de 2022

A la pàgina Forma de pagament de tributs trobareu tota la informació necessària pel pagament ordinari de tributs amb cartes de pagament de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i/o de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT).

Domiciliació bancària dels tributs municipals periòdics no mensuals:

IBI (impost de béns immobles), IVTM (impost de vehicles de tracció mecànica), Taxa del Mercat d'Encants, Guals, Taxa Mercat Abastaments, Escombraries comercials, IAE (impost d’activitats empresarials)

Aquest tràmit permet demanar la domiciliació bancària del pagament d'impostos, taxes i preus públics municipals. També fer-ne esmenes i donar de baixa la domiciliació bancària.

La documentació haurà d'aportar-se amb 4 mesos d'antelació a la data de cobrament fet que alguns tributs com l'Impost de Béns Immobles (I.B.I) es fraccionen quan el cobrament és per domiciliació bancària. Un cop generats els rebuts únics sense domiciliació bancària ja no es poden canviar.

El formulari a aportar és el següent: IMPRÈS

Aquest formulari ha de ser signat per:

 • Titular del rebut
 • Titular del compte corrent

Les signatures poden ser "rubricades" o signatures digitals reconegudes:

 • Si la/les signatura/es són signatura/es digital/s reconeguda/es, el formulari haurà d'enviar-se per mitjans telemàtics, a través de la seu electrònica.
 • Si les signatures són rubricades, al formulari signat haurà d'adjuntar-se còpia del DNI del/dels signants, i la documentació es podrà aportar:
  • Original, presentat al registre d'entrada de l'Ajuntament demanant hora a l'OAC

Sol·licituds de fraccionament o ajornament:

Es pot sol·licitar el fraccionament i/o ajornament de deutes tributaris amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, amb les següents condicions:

 • El deute tributari a fraccionar o ajornar ha d'estar en període voluntari de recaptació, cas contrari es remetrà la sol·licitud a l'Organisme de Gestió Tributària (O.R.G.T.) per a la seva tramitació dintre de l'àmbit de les Ordenances Fiscals de l'Organisme
 • El titular del fraccionament no ha de tenir deutes en període executiu, cas contrari serà denegat
 • El fraccionament únicament podrà ser mensual. Els rebuts de padró fins a 12 mesos i les liquidacions fins a 24 mesos.
 • El pagament haurà d'estar domiciliat bancàriament
 • No es fraccionarà els càrrecs en compte dels l'I.B.I.'s domiciliats
 • L'import del deute tributari mínim per fraccionar és de 100,00 euros i l'import mínim de les fraccions resultants serà de 40,00 euros

El formulari a aportar és el següent: IMPRÈS, i a aquest formulari, s'haurà d'adjuntar necessàriament:

 • Còpia del rebut o liquidació a fraccionar o ajornar
 • Còpia del DNI del titular del deute tributari
 • Còpia del DNI del titular del compte corrent de pagament (quan sigui diferent del titular del deute tributari)
 • Còpia d'un document que acrediti qui és el titular del compte corrent

Aquest formulari ha de ser signat per:

 • Titular del rebut
 • Titular del compte corrent, dintre de l'apartat "Forma de pagament" (quan el titular del compte corrent és diferent del titular del deute tributari)

Aquest imprès junt amb tota la documentació esmentada haurà de tenir registre d'entrada al nostre Ajuntament i per tant només es podrà presentar mitjançant les següents opcions:

 • Signatura/es digital/s reconeguda/es, la documentació haurà d'enviar-se per la seu electrònica amb certificat digital reconegut del titular del deute tributari
  • Telemàticament per la seu electrònica amb certificat digital del titular del deute tributari
 • Rubricades, la documentació es podrà aportar:
  • Presencialment, al registre d'entrada de l'Ajuntament demanant cita pràvia a l'OAC

Per tant, no s'acceptaran les sol·licituds enviades per email.

Altres actuacions de l'àrea de Recaptació:

Justificants de pagament:
És un document que acredita que un contribuent ha fet el pagament d’un determinat tribut, preu públic o sanció de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Constàncies d’estar al corrent de pagament:
És un document que acredita que un contribuent no té pendents de pagament en període executiu tributs, preus públics ni sancions amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Carta de pagament de tributs i preus públics municipals:
Emissió de cartes de pagament de tributs i preus públics durant el termini en voluntària, a excepció dels rebuts de vehicles i les multes de trànsit, gestionats per la Diputació de Barcelona.

Un cop iniciat el període executiu, aquests deutes es trametran a l'Organisme de Gestió Tributària (O.R.G.T.) de la Diputació de Barcelona per la recaptació en període executiu.

Constància del deute amb l’Ajuntament:
El tràmit permet obtenir un document on consten els tributs, preus públics i sancions municipals que no s’han pagat. El deute només inclou l'import principal.