Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Cercador
error while rendering plone.global_sections

Nova convocatòria de subvenció per a les empreses que contractin persones desocupades

El darrer mes d’octubre la Junta de Govern Local va aprovar la quarta edició del programa de foment de l’ocupació, a través de la qual se subvenciona la contractació de persones desocupades del municipi i que està finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Aquest programa té com a objectiu fomentar l'ocupació mitjançant una subvenció econòmica directa, per a aquelles empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que contractin persones desocupades empadronades a Sant Adrià de Besòs, amb contractes d’entre sis i dotze mesos o indefinits, i amb una jornada igual o superior al 50% de l'establerta al conveni col·lectiu del seu sector. Les empreses i entitats hauran de tenir la seu o un centre de treball a Sant Adrià o en qualsevol dels altres trenta-cinc municipis de l’Àrea Metropolitana.

Objectiu de la subvenció

L'objectiu principal del projecte és fomentar l'ocupació de persones desocupades empadronades a Sant Adrià de Besòs.

Terminis i forma de presentació de la sol·licitud

Les empreses, persones autònomes i entitats interessades en demanar la subvenció hauran de tramitar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds comença el 17 de novembre de 2020 i acabarà el 16 de setembre de 2021.

Import i pagament de la subvenció

L’import mensual de la subvenció és el 50% de la suma del sou base i la quota empresarial de la Seguretat Social, tot i que a aquesta quantitat se li aplicarà un límit en funció del grup de cotització, segons el quadre següent (els imports es refereixen a una jornada laboral del 100%):

Grup de cotització

Import base mensual màxim

Import subvencionable màxim

Import mensual

Import total

11

1.200,00 euros

600,00 euros

3.600 euros (6 mesos) / 7.200 euros (12 mesos)

10

1.300,00 euros

650,00 euros

3.900 euros (6 mesos) / 7.800 euros (12 mesos)

Del 05 al 09

1.400,00 euros

700,00 euros

4.200 euros (6 mesos) / 8.400 euros (12 mesos)

Del 01 al 04

1.600,00 euros

800,00 euros

4.800 euros (6 mesos) / 9.600 euros (12 mesos)

La subvenció s’abonarà en un 50% durant els dos mesos següents a la data de presentació del contracte de treball i de l’alta a la Seguretat Social, sempre que hi hagi pressupost municipal vigent. El 50% restant s'abonarà durant els dos mesos següents a la data de presentació completa de la documentació justificativa, segons els criteris definits per l’Ajuntament a les bases i sempre que el pressupost municipal estigui vigent.

Gestió de l'oferta de treball

Si l'empresa necessita fer una recerca de personal per al lloc de treball, podrà interposar una oferta al Servei Local d'Ocupació (SIOL), que farà una preselecció de candidatures i enviarà els CVs a l'empresa per tal que aquesta faci la selecció final. Si per aquesta via no trobés la persona idònia, podrà recórrer a l'Oficina de Treball de Sant Adrià o fer servir qualsevol altre mitjà de caràcter privat. En qualsevol cas, la persona contractada haurà de donar-se d'alta al SIOL durant la vigència del contracte, si no ho està prèviament.

Documentació de sol·licitud

A la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:

- En cas que l’empresa sigui persona jurídica, còpia de l’escriptura de constitució o del document d’inscripció a l’entitat del Registre públic corresponent, Estatuts en cas de persones jurídiques o entitats, i alta censal en el cas d’empresaris/àries o professionals individuals.

- Còpia dels poders notarials per actuar en representació de l’empresa (en el cas de les persones jurídiques).

- Contracte de treball.

- Si l'empresa no té seu o centre de treball a Sant Adrià de Besòs, document de legalització de l'activitat econòmica emès per l’ens local del municipi on estigui radicada l’empresa.

- Certificats que acreditin que l’empresa es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya

- Si l'empresa no té seu o centre de treball a Sant Adrià de Besòs, certificat que acrediti que l'empresa es troba al corrent del pagament de les obligacions amb l'ajuntament on tingui la seu social.

- Informe de dades de cotització de la Seguretat Social (IDC) corresponent a la persona contractada.

- Document d’identitat, informe de períodes de cotització al SOC i certificat de vida laboral de la persona contractada.

- Certificat de vida laboral de l’empresa (model A002) i acreditació que les persones donades de baixa de l’empresa en els últims 3 mesos no ho han estat per acomiadament.

- Comunicació de dades bancàries, només en el cas que l’empresa no l’hagi presentat mai abans, en format per a persones jurídiques o en format per a persones físiques.

- Declaració responsable de la persona contractada de pertinença a col·lectiu prioritari.

Altra documentació i informació

- Formulari d’oferta de treball.

- Full de compromís (només en el cas que l’empresa no hagi utilitzat anteriorment el servei).

- Bases del programa.

- Declaració responsable de pertinença a col·lectiu prioritari

- Sol·licitud d'estar al corrent de pagament de la Generalitat de Catalunya.

- Sol·licitud d'estar al corrent de pagament amb l'Agencia Tributaria.

- Sol·licitud d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

Sessions informatives

Per tal de facilitar la resolució de dubtes i agilitar la resposta a les empreses interessades, el proper 18 de novembre a les 13.30 h tindrà lloc una sessió informativa telemàtica, on s’explicarà el funcionament i els aspectes més importants a tenir en compte a l’hora de sol·licitar i justificar la subvenció. En aquesta sessió podreu plantejar totes les preguntes que tingueu al respecte. El mateix dia, una estona abans, farem arribar l’enllaç per a connectar-s’hi a totes les empreses que s’hi hagin inscrit.

Per a obtenir més informació sobre el programa i el seu funcionament, us heu d’adreçar al Servei de Suport Empresarial al telèfon 934 620 625 de 8 a 15 h, o a les adreces electròniques empresa@sant-adria.net i ambcontractacio@sant-adria.net.

Amb el suport del Pla metropolità de suport a polítiques socials municipals 2020-2023.

arxivat sota: