SESSIÓ INFORMATIVA: Convocatòria de subvenció a l’autoocupació

Per tal de resoldre dubtes a les persones/ens interessades, dimarts 15 de juny a les 14:00 hores tindrà lloc la segona sessió informativa telemàtica on s’explicarà el funcionament i els aspectes més importants a tenir en compte a l’hora de sol·licitar i justificar la subvenció

Amb el finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Junta de Govern Local va aprovar el darrer 19 d’octubre la convocatòria d’una línia de subvenció que pretén incentivar la inserció laboral per compte propi.

Amb el suport del Programa metropolità de suport a polítiques socials municipals 2020-2023

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, amb la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en el marc de la convocatòria del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023, el passat mes de novembre va posar en marxa una línia de subvenció econòmica directa adreçada a les persones desocupades que hagin iniciat o iniciïn una activitat econòmica, amb alta censal i alta al RETA o mutualitat alternativa, datada entre l’1 de gener de l’any 2020 i el 15 de setembre de 2021. Aquesta subvenció va dirigida tant a persones empadronades a Sant Adrià de Besòs, com a persones empadronades en d’altres municipis, però que inicien la seva activitat empresarial/professional al municipi de Sant Adrià.

Objectiu de la subvenció

L'objectiu principal del projecte és fomentar l'ocupació per compte propi de persones desocupades.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds va començar el passat mes de novembre de 2020 i acabarà el proper 16 de Setembre de 2021.

Requisits per tal de ser persones beneficiàries dels ajuts econòmics:

- Trobar-se en situació d’atur i estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya el dia natural anterior a l’alta del RETA o règims especials de cotització o mutualitat alternativa. Es prioritzaran els següents col·lectius:

  • Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur.

  • Aturats/des de llarga durada.

  • Majors de 45 anys.

  • Joves de 16 a 35 anys.

  • Persones amb discapacitats.

  • Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur.

  • Dones desocupades.

  • Famílies monoparentals.

  • Persones en altres situacions de vulnerabilitat.

En el cas de les persones treballadores autònomes, estar empadronades a Sant Adrià de Besòs amb una antiguitat mínima de 6 mesos, comptadors des de la data d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o mutualitat alternativa, amb domicili social o centre de treball al municipi, o a qualsevol municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Si no estan empadronades a Sant Adrià de Besòs, tenir el domicili social de l'empresa o un centre de treball al municipi. En cas que la persona hagi presentat la sol·licitud d’empadronament durant el període de declaració de l’estat d’alarma, serà comptadora la data de presentació de la mateixa per tal de tenir en compte l’antiguitat exigida.

- Haver iniciat una activitat professional o empresarial, amb l’alta censal i/o IAE, i l’alta al RETA o mutualitat alternativa, datades entre l'1 de gener de 2020 i el 15 de setembre de 2021.

- No haver estat donat d’alta al RETA o en una mutualitat alternativa, per la mateixa activitat laboral en els 3 mesos immediatament anteriors a l’alta.

- No haver estat beneficiari del mateix ajut econòmic objecte d’aquesta sol·licitud en la convocatòria anterior.

- Estar en situació d'alta al RETA o en una mutualitat alternativa en el moment de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Import i pagament de la subvenció

L'import màxim de la subvenció a concedir per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs serà de fins a 5.000 € per persona o ens sol·licitant per a les següents despeses:

a) La quota de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors/res Autònoms/es) o per altres règims especials de cotització, quotes de col·legis professionals o carnets professionals, fins els dotze primers mesos d’alta. Aquelles quotes de cotització no satisfetes però enteses com a cotitzades per la Tresoreria General de la Seguretat Social arran de l'impacte de l'estat d'alarma, computaran a efectes d'aquest ajut, però no constituiran una despesa subvencionable.

b) L’import de la taxa municipal de llicències d’obres per inici d’activitat (ICIO).

c) L’import de la taxa municipal per a l’obertura de l’establiment.

d) Altres taxes municipals pels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses.

e) El cost de l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte/a o enginyer/a.

f) Les despeses notarials de l’escriptura pública de constitució i gestions registrals.

g) Les despeses de gestoria o assessoria jurídica, econòmica, fiscal o tècnica, per tràmits d’alta, legalització i inici de l’activitat emprenedora.

h) Les despeses de lloguer i/o domiciliació en un local industrial, comercial, oficina o parada de mercat ubicada al municipi, amb un màxim del 50% de subvenció i per un import màxim de 325 € al mes, fins a 6 mesos. En el cas que se sol·liciti subvenció per aquestes despeses, només s'acceptarà una sol·licitud per persona o ens beneficiari i local arrendat. Si la persona o ens és arrendatària de més d'un local, només es cobriran les despeses de local ubicat a Sant Adrià i si en té més d'un al municipi, les despeses del local que esdevingui el domicili social de l'empresa.

 1. Les següents despeses relacionades amb l’inici de l’activitat emprenedora, sempre que prèviament hagin estat pressupostades en el Pla empresarial:

· Primer estoc de producte, per un import màxim de 1.000 €, amb factures d'una base imposable mínima de 100 €.

· Materials de comunicació, per un import màxim de 500 €.

· Disseny de web i xarxes socials de l’empresa, per un import màxim de 500 €.

j) La formació professionalitzadora externa, sempre que no hagi estat bonificada o subvencionada per altres vies.

k) Els EPIS, les mesures de protecció sanitàries davant de la COVID-19 i les eines de treball del personal contractat en els projectes.

Realització del tràmit de sol·licitud

La tramitació es realitzarà preferentment de forma telemàtica, a través de la seu electrònica municipal, a la qual caldrà adjuntar els següents documents:

a) Còpia de la documentació acreditativa de la persona sol·licitant (NIF o NIE).

b) Pla d’empresa i informe de viabilitat favorable emès per una entitat col·laboradora de la Generalitat de Catalunya o del servei municipal.

c) Certificat de vida laboral de la persona autònoma amb una antiguitat màxima d’un mes en la data de sol·licitud.

d) Certificat de període d'inscripció al SOC.

e) Còpia de l’alta al Règim d’Autònoms o règim especial de la persona sol·licitant o de cadascun dels promotors de la iniciativa emprenedora.

f) Còpia de la Declaració Censal d’inici d’activitat (036/037) de la persona sol·licitant o de l'empresa.

g) En el cas que la persona autònoma hagi estat d’alta al RETA en els 3 mesos anteriors a l’alta, còpia de la Declaració Censal (036/037) on aparegui l’epígraf de l’activitat anterior.

h) Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, amb una antiguitat màxima d’un mes en la data de sol·licitud.

i) Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb el seu ens local, si aquest és diferent de Sant Adrià de Besòs, amb una antiguitat màxima d’un mes en la data de sol·licitud.

j) Model de comunicació de dades bancàries, signat pel sol·licitant en el cas de persones físiques o bé conformat per l’entitat bancària en el cas de persones jurídiques, sempre que no estigui prèviament donat d'alta com a creditor de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

k) Rebut del pagament de la quota del primer mes del RETA o mutualitat alternativa.

l) Declaració responsable, comunicació prèvia o llicencia ambiental de l’activitat econòmica, emesa per l’ens local del municipi on estigui situada l’empresa, si és diferent de Sant Adrià de Besòs, si escau.

m) Còpia de l’escriptura de constitució o del document d’inscripció al Registre Públic corresponent, en el cas de les empreses societàries. LAjuntament de Sant Adrià es reserva el dret de reclamar els originals dels estatuts amb finalitat probatòria.

n) Rebut del pagament de l'import de la taxa municipal de llicències d'obres per inici d'activitat (ICIO), si escau.

o) Rebut del pagament de l'import de la taxa municipal de l'obertura de l'establiment, si escau.

p) Rebut del pagament de la taxa municipal per a la prestació pels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat de la ciutadania i les empreses, si escau.

q) Rebut del pagament del cost de l'informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte/a o enginyer/a, si escau.

r) Rebut del pagament de les despeses notarials de l'escriptura pública de constitució, si escau.

s) Rebut del pagament de les despeses de gestoria o assessoria jurídica, econòmica o tècnica per als tràmits d’alta, legalització i inici de l’activitat emprenedora, si escau.

t) Contracte i rebut de lloguer del mes en el qual es presenta la sol·licitud, si escau.

u) Justificants de pagament de les despeses previstes en els apartats i), j) i k) del punt 6 d'aquestes bases, si escau.

En qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs podrà sol·licitar els documents d’aclariment o complementaris necessaris.

Sessió informativa

Per tal de resoldre dubtes a les persones/ens interessades, dimarts 15 de juny a les 14:00 hores tindrà lloc la segona sessió informativa telemàtica on s’explicarà el funcionament i els aspectes més importants a tenir en compte a l’hora de sol·licitar i justificar la subvenció. Si us interessa, us podeu inscriure trucant al telèfon 663 815 679.

Per a obtenir més informació sobre el programa i el seu funcionament, us heu d’adreçar al Servei de Suport Empresarial, al telèfon 934 620 625, de 9 a 15h, o bé a l'adreça electrònica ambautoocupacio@sant-adria.net.