L’Ajuntament, amb el suport econòmic d’Endesa, obre una segona convocatòria de la línia d’ajuts per al manteniment i la continuïtat de l’activitat econòmica del municipi, atesa la pandèmia de la COVID-19.

Amb el finançament d’Endesa, la Junta de Govern Local ha aprovat l’11 d’octubre de 2021 la convocatòria d’una línia de subvenció adreçada a les persones autònomes i a les empreses de fins a 49 treballadors afectades per la situació de crisi econòmica ocasionada per la COVID-19.

Persones destinatàries

Persones autònomes empadronades o amb centre de treball a Sant Adrià de Besòs i micro i petites empreses amb centre de treball al municipi amb una plantilla màxima de 49 treballadors.

Condicions a complir (com a mínim una)

-Trobar-se entre les activitats obligades a tancar pel declaració de l’estat d’alarma (és a dir, serveis no essencials) o;

-Haver patit una reducció del 50% o més, en la facturació mitjana dels mesos de març i abril de 2020, respecte del mateix període de 2019.

Com

- Si sou persones jurídiques interessades en demanar la subvenció, haureu de formalitzar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

- Si sou persones físiques, a més a més de la seu electrònica, podeu optar per demanar cita prèvia presencial a l’OAC o lliurar la sol·licitud per correu administratiu postal.

En aquest enllaç podeu veure dos vídeos informatius per tal de facilitar-vos el tràmit a la seu electrònica.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de les bases i acabarà el 30 de novembre de 2021.

Import

L’import màxim subvencionable és de 4.000€ per persona beneficiària i empresa.

El pagament es farà d’una sola vegada, un cop comprovada la documentació que acompanya la sol·licitud.

Conceptes subvencionables:

Es podrà sol·licitar la subvenció pels següents conceptes:

 1. Despeses salarials i seguretat social a càrrec de l'empresa, fins al 50% mensual, corresponents als contractes laborals de jornada igual o superior al 50% de la prevista en el conveni col·lectiu aplicable, en vigor com a mínim 6 mesos abans de la declaració de l’estat d’alarma, és a dir, el 14 de setembre de 2019, i durant un període màxim de 6 mesos comptadors des de l’aixecament de l’estat d’alarma, és a dir, el 22 de juny de 2020. En el cas de les empreses que hagin sol·licitat un ERTO durant la vigència de l’estat d’alarma, el període subvencionable començarà a comptar des de la reincorporació del personal afectat per aquest ERTO i sempre a partir de l’aixecament de l’estat d’alarma.

 2. Serveis de cura de les persones dependents a càrrec de l'autònom/a (atenció domiciliària o cura de menors) abonats entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2020, si la seva contractació era necessària per a poder desenvolupar l'activitat econòmica.

 3. Implantació de mesures de seguretat, protecció i salut de les condicions de treball, relacionades amb la COVID-19, efectuada i abonada entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2020. S'acceptarà un màxim de 3 empreses proveïdores diferents.

 4. Subministraments de serveis bàsics (aigua, llum i gas), comunicacions (telefonia fixa, telefonia mòbil i internet d'ús professional o empresarial) i assegurances, fins al 50% del seu import i amb un màxim de 325 € mensuals per tots els conceptes, per un període de 6 mesos entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2020. Pel còmput dels sis mesos, es tindrà en compte la data d’emissió de factura.

En el cas de les societats s'entendrà que són d'ús professional o empresarial les factures a nom d'aquestes i no s'acceptaran les factures de contractes a nom de persones individuals. Per als serveis bàsics només s'acceptarà un punt de subministrament, amb l'adreça que s'hagi declarat com a domicili fiscal de l'empresa o, si aquest és fora de Sant Adrià de Besòs, el d'un local o nau al municipi.

 1. Inversió en maquinària, programari informàtic i serveis necessaris per tal d'incorporar el teletreball a l'empresa i per a realitzar la seva transició digital i també l’ecològica, realitzada i abonada entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2020. S'acceptaran un màxim de 3 empreses proveïdores diferents.

 2. La formació professionalitzadora externa realitzada i abonada entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2020, que no hagi estat bonificada o subvencionada per altres vies.

 3. Despeses de lloguer i/o domiciliació en un local industrial, comercial, oficina o parada de mercat ubicats al municipi, amb un màxim de 325 € mensuals, durant un període màxim de 6 mesos entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2020. El contracte de lloguer haurà d’estar datat com a màxim el 13 de març de 2020.

  Les despeses de lloguer no seran subvencionables en el cas que l’activitat econòmica es desenvolupi en el domicili habitual.

Documentació de la sol·licitud
 1. Formulari de sol·licitud autoemplenable, disponible al tràmit de la Seu electrònica degudament emplenat o sol·licitud de subvenció segons model de sol·licitud normalitzat degudament emplenat i signat en el cas de presentació presencial o via correu administratiu postal. En el cas que la sol·licitud la realitzi un/a representant haurà de presentar autorització de representació o escriptura de poders. Tant el tràmit com el model de sol·licitud normalitzat, inclouran una declaració responsable sobre que la persona o ens sol·licitants es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya amb un antiguitat màxima d’un mes en la data de la sol·licitud.

 2. Còpia de la documentació acreditativa de la persona sol·licitant, DNI o NIE.

 3. Certificat de vida laboral de la persona física o jurídica amb una antiguitat màxima d’un mes en la data de la sol·licitud.

 4. Còpia de l’alta al Règim d’Autònoms o especial o mutualitat alternativa de la persona sol·licitant. En el cas de persones jurídiques, còpia de l’alta al Règim d’Autònoms de la persona administradora si escau.

 5. Còpia de la Declaració Censal d’inici d’activitat (model 036/037) de la persona o de l’empresa sol·licitant o bé còpia del Certificat Tributari de Situació Censal.

 6. Còpia de l’escriptura de constitució o del document d’inscripció al Registre Públic corresponent, en el cas de les empreses societàries. L’Ajuntament de Sant Adrià es reserva el dret de reclamar els originals dels estatuts amb finalitat comprovatòria.

 7. Document que justifiqui la legalització de l’activitat econòmica emès per l’ens local del municipi on estigui radicada l’empresa, si és diferent de Sant Adrià de Besòs, o per l’ens supramunicipal si per la seva naturalesa no està sotmesa a la Llei 16/2015, de 21 de juliol.

 8. Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions tributàries relacionades amb el negoci que la persona o entitat sol·licitant tingui amb ens locals diferents de Sant Adrià de Besòs, amb una antiguitat màxima d’un mes en la data de la sol·licitud.

 9. En el cas de les activitats que no figuraven en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que les obligava a suspendre la seva activitat:

  1. Declaració responsable conforme la seva facturació mitjana dels mesos de març i abril de 2020 s’ha reduït com a mínim un 50% amb relació al mateix període de 2019.

  2. En funció de la seva forma jurídica i el seu sistema tributació:

   • Els autònoms que tributen en estimació directa, fotocòpia del llibre de registre de vendes o ingressos de març i abril de 2019 i de març i abril de 2020.

   • Els autònoms que tributen en estimació objectiva, fotocòpia de les factures emeses el març i l’abril de 2019 i el març i l’abril de 2020 i una relació detallada segons model normalitzat, o els tancaments de caixa d’ambdós períodes.

   • Les persones jurídiques, fotocòpia del llibre registre de factures emeses el març i l’abril de 2019 i el març i l’abril de 2020.

 10. Model de domiciliació de pagaments signat per la persona o ens sol·licitant i conformat per l’entitat bancària, si no està donat d'alta com a creditor de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. El document es troba disponible al tràmit d’aquesta convocatòria i al web municipal: http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes#mce_temp_url#/tresoreria/pagaments .

 11. Contracte/s de treball anteriors al 14 de setembre de 2019, si es demana la subvenció per aquest concepte, i documentació justificativa de l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació, si se n’ha sol·licitat.

 12. Nòmines del període subvencionable amb els seus justificants bancaris de pagament.

 13. Relació Nominal de Treballadors de la Seguretat Social.

 14. Factures corresponents als conceptes esmentats en els apartats b), c), d), e) i f) del punt 4 d'aquestes bases, sobre les despeses subvencionables.

 15. Justificants de pagament bancari de les factures corresponents als conceptes esmentats en els apartats b), c), d), e) i f) del punt 4 d’aquestes bases.

 16. Contracte de lloguer, si es demana la subvenció per aquest concepte, i rebuts del lloguer amb els seus justificants bancaris de pagament, a partir del mes d’abril de 2020 fins al 31 de desembre de 2020, amb un màxim de 6 mesos.

Sessió informativa

Per tal de facilitar la resolució de dubtes i agilitzar la resposta a les empreses interessades, el dijous 28 d’octubre, de 13:30 a 14:30 h, tindrà lloc una sessió informativa telemàtica, a través de la plataforma Jitsi, on s’explicarà el funcionament de la subvenció i on es resoldran tots els dubtes. Per tal de poder rebre l'enllaç de connexió caldrà que empleneu el formulari d'inscripció.

El mateix dia de la sessió us facilitarem l’enllaç per a participar-hi.

Podeu demanar més informació sobre aquestes ajudes als telèfons 934 620 625 / 934 622 874, de 8 a 15h, o a les adreces electròniques ajudesmanteniment@sant-adria.net i empresaiemprenedoria@sant-adria.net.