Guia de fons

La documentació custodiada a l'Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs forma part del patrimoni documental local. D’acord amb la legislació actual, entenem com a tal patrimoni els documents següents:

  • Els que són fruit de l’exercici de les funcions, l’activitat política i administrativa de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs així com de les empreses públiques que en depenen.
  • Els produïts per persones jurídiques de caràcter privat de més de quaranta anys, creats o rebuts a Sant Adrià de Besòs
  • Els documents de més de cent anys d’antiguitat produïts o rebuts per qualsevol persona física.
  • Els de menys antiguitat però que hagin estat produïts en suports de caducitat inferior als cent anys.
  • Qualsevol document que no compleixi els requisits anteriors, però es consideri que té un alt valor informatiu o cultural.

Aquests documents es troben agrupats en conjunts de documentació produïda, rebuda i utilitzada per una persona, una família, o qualsevol tipus d'organització (empreses, associacions, administracions públiques) en l’exercici de les activitats i funcions que li són pròpies. Aquestes agrupacions s'anomenen fons documentals. També podem trobar col·leccions factícies o creades pel mateix centre.

En aquest sentit, segons les característiques del seu productor, l’Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs conserva documents dels tipus de fons i col·leccions següents:

1. Fons municipals

La major part del volum de documentació conservat a l'arxiu és la que ha generat l'Ajuntament o els organismes i empreses que en depenen. En aquest sentit doncs conservem expedients de l'administració municipal des del segle XIX que permeten seguir la vida del municipi en els darrers dos-cents anys.

2. Fons judicials

Es diposa només d'un fons d'aquesta tipologia. Es tracta de la documentació del Jutjat de Pau de Sant Adrià de Besòs, que va ser custodiada per la pròpia institució en les diverses seus que va anar ocupant al llarg del temps fins que l'any 2008 es va portar a terme una selecció i recollida de documentació que va passar a ser custodiada per l'Arxiu Municipal.

3. Fons d'associacions i fundacions

El procés d'industrialització de Catalunya durant el segle XIX va vinculat a una gran vitalitat associativa. Sant Adrià de Besòs no és una excepció en la proliferació d'entitats, associacions o ateneus de tot tipus, sobretot a partir de la dècada de 1920, moment en que comença el ràpid creixement del municipi. Alguns d'aquests fons han estat donats per les mateixes entitats, algunes de les quals mantenen actualment la seva activitat, i altres són fruit de donacions particulars o bé es trobaven integrats en el fons municipal fins que es va decidir donar-los entitat pròpia.

4. Fons comercials i d'empreses

Els fons generats a partir d'activitats econòmiques poden proporcionar informació molt diversa sobre el món empresarial: organització de la producció, finances, vendes, publicitat, relacions laborals, condicions de treball, lluites obreres... L'Arxiu Municipal ha pogut reunir part de la documentació d'algunes de les moltes empreses que han tingut presència a Sant Adrià de Besòs i segueix treballant per a incrementar aquest patrimoni que conforma la identitat d'un municipi vinculat de forma indiscutible a la industrialització del país. De la mateixa manera, es consideren d'interès els fons documentals de comerços i establiments, especialment els que tenen un valor emblemàtic en la memòria local.

5. Fons patrimonials o familiars

Es tracta de fons documentals generats arran de la formació i l’administració d’un patrimoni i la transmissió d’una memòria familiar.

6. Fons personals

Els fons personals estan integrats per la documentació produïda o rebuda per una persona en l’exercici de la seva activitat i normalment hi trobem dos tipus fonamentals de fons: els de personalitats que han destacat en alguna activitat concreta o els de persones comunes que han viscut experiències que testimonien fets generals que han condicionat la vida col·lectiva. Aquesta tipologia de fons conté el testimoni documental de l’activitat personal i familiar: certificats vitals, documentació identificativa, activitat acadèmica, documentació militar, mèdica o religiosa; de la dedicació professional; de l’activitat creativa; la correspondència; l’activitat associativa i política i la projecció pública.

7. Col·leccions

A més dels fons documentals, l’Arxiu conserva altres conjunts de documents que no han estat produïts de manera natural, és a dir en l’exercici d’una funció o activitat, sinó que s’han reunit a posteriori sense tenir en compte la provinença o el productor. Poden haver arribat com a col·leccions ja completades o bé formar-se al mateix arxiu com a agregació de documents solts ingressats progressivament.

Per a obtenir informació detallada sobre quins fons de cada tipus hi ha a l'Arxiu consulteu el quadre de fons documentals.