Accés i consulta de documents

La documentació gestionada pel servei d'arxiu i documentació municipal és accessible a tothom que vulgui o necessiti consultar documents que siguin del seu interès, per motius de recerca científica o per simple interès personal.

La consulta de la documentació és gratuïta i es portarà a terme a les instal·lacions de l'Arxiu. La reproducció dels documents es portarà a terme pel personal del Servei d'Arxiu i Documentació Municipal, contemplant les taxes aprovades per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Totes les persones tenen dret a accedir als documents de les administracions públiques i el seu accés només pot ser limitat per motius previstos a les lleis. En l’atenció a les sol·licituds d’accés als documents se seguiran els criteris i pautes del Títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i al Títol III del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Per sol·licitar accés/consulta a la documentació de l'Arxiu Municipal cal fer-ho mitjançant:

 • Presencialment a l'OAC

Article 21. Límits al dret d’accés a la informació pública.

 • El dret d’accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per
  • La seguretat pública
  • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries
  • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei
  • El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva
  • Els drets dels menors d’edat
  • La intimitat i els altres drets privats legítims
  • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • El dret d’accés a la informació pública també pot ésser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.
 • Té la condició de protegida, en tots els casos, la informació relativa als menors d’edat el coneixement o la divulgació de la qual pot condicionar el lliure desenvolupament de llur personalitat en el futur. L’accés a la informació pot ésser denegada en aquest supòsit, llevat que se’n pugui garantir el caràcter anònim, i sens perjudici del que estableixen els articles següents.
 • En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades

Si voleu formular alguna reclamació o recurs a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), pot fer-ho en aquest enllaç https://www.gaip.cat/ca/qui-som/que-es-la-gaip/contacte/

En tot cas, teniu l'obligació de tractar la informació facilitada d'acord amb la normativa de protecció de dades i confidencialitat. Podeu accedir a la política de privacitat en aquest enllaç https://www.sant-adria.cat/proteccio-de-dades

Recursos:

Contra la resolució d'aquest tràmit, que posa fi a la via administrativa, es podrà optar entre:

 • Presentar directament davant la GAIP (Comissió de Garantia del dret d’accés a la informació pública) una reclamació sobre aquesta comunicació dins del termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació de la resolució objecte de la reclamació, o de la comunicació que la substitueixi.
 • Presentar un recurs de reposició amb caràcter potestatiu davant l’òrgan que hagi dictat la comunicació recorreguda en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta comunicació. S’entendrà desestimat per silenci administratiu, acabada la via administrativa i expedita la contenciosa administrativa si, transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició, no es notifica la resolució. Si s’ha presentat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s’haurà d’interposar en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i, si no ho és, en el de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en què s’hagi produït l’acte presumpte de desestimació del recurs per silenci administratiu.
 • Presentar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d’aquesta comunicació. No es podrà interposar aquest recurs fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició si s’hagués interposat.
 • Qualsevol altre que es consideri procedent davant l'òrgan que s’estimi competent.