Catàleg de recursos i serveis per a immigrants

Tràmits:

Informe d'inserció social. Sol·licitud de residència temporal per circumstàncies excepcionals (arrelament social- Procediment regulat al Reial decret 557/2011, de 20 d'abril)

Les persones estrangeres que es troben en situació irregular a Espanya, poden regularitzar la seva situació administrativa tramitant una autorització de residència temporal per raons d'arrelament. Les sol·licituds s'han de presentar  a l'Ajuntament on la persona tingui el seu domicili habitual (es considera domicili habitual a Sant Adrià quan la persona  sol·licitant esta empadronada al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos), sens perjudici del que disposa l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que emetrà una proposta i la farà arribar al Departament de Benestar Social i  Família de la Generalitat de Catalunya que és l'organisme competent en l'elaboració de l'informe  d'arrelament social. La Generalitat de Catalunya notificarà l'informe a la persona interessada per correu certificat.


Per a aquest tràmit, s'ha de presentar el formulari específic de sol·licitud d'informe d'arrelament social per duplicat (original i còpia) a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, juntament amb els següents documents:
- fotocòpia compulsada o bé original i fotocòpia del passaport complet vigent de la persona   sol·licitant.
- padró històric (mínim 3 anys)
- documentació relativa al domicili habitual (fotocòpia d'escriptura, contracte de lloguer  o altres)
- documentació acreditativa dels mitjans de vida, certificació bancària o altres ajuts socials
- compromís de treball (de durada mínima d'un any)
- cursos de  formació – inserció i coneixements lingüístics
- participació o col·laboració en entitats i xarxes socials


On dirigir-se
S’ha de presentar la sol·licitud i la resta de documentació a l’OAC, Oficina Atenció Ciutadana, de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Ajuntament Sant Adrià de Besòs
plaça de la Vila, 12. Planta baixa (OAC)
tel. 93 381 20 04
Matins: de dilluns a divendres de 8,30h  a 14h
Tardes: de dilluns a dijous de 16 a 18.45h
De 15 de juny a 15 de setembre: de dilluns a divendres de 8,30h  a 14h


Informe de disponibilitat d'habitatge per a reagrupament familiar (procediment regulat al Reial decret 557/2011, de 20 d'abril)
Totes les persones estrangeres, no comunitàries, que vulguin exercir el dret al reagrupament familiar han de disposar d'un informe que acrediti que disposen d'un habitatge adequat per atendre les necessitats de qui exercirà el dret i de la seva família. Cal adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament amb el formulari específic de sol·licitud d'informe d'adequació d'habitatge duplicat (original i còpia), sens perjudici del que disposa l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que emetrà una proposta i la farà arribar al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya que és l'organisme competent en l'elaboració de l'informe d'adequació d'habitatge per a reagrupament familiar. La Generalitat de Catalunya notificarà l'informe a la persona interessada per correu certificat.

A més de la sol·licitud d'informe d'adeqüació d'habitatge per a reagrupament familiar, cal presentar els documents següents:
- pagament de la taxa municipal per emissió de l'informe de l'arquitecte sobre l'adequació de l'habitatge
- fotocòpia compulsada o bé original i fotocòpia del passaport complet vigent de la persona sol·licitant
- fotocòpia compulsada o bé original i fotocòpia del NIE/DNI renovat de la persona sol·licitant
- títol que acredita a la persona sol·licitant el dret d'ús de l'habitatge: escriptura de la propietat o contracte de lloguer.

On dirigir-se
S’ha de presentar la sol·licitud i la resta de documentació a l’OAC, Oficina Atenció Ciutadana, de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs


Ajuntament Sant Adrià de Besòs
plaça de la Vila, 12. Planta baixa (OAC)
tel. 93 381 20 04
Matins: de dilluns a divendres de 8,30h  a 14h
Tardes: de dilluns a dijous de 16 a 18.45h
De 15 de juny a 15 de setembre: de dilluns a divendres de 8,30h  a 14hInforme de disponibilitat d'habitatge per a reagrupament familiar per a renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar(procediment regulat al Reial decret 557/2011, de 20 d'abril)
Totes les persones estrangeres, no comunitàries que havent exercit el dret a reagrupament familiar han de renovar la seva targeta de residència i han canviat d'habitatge durant el període de validesa de la targeta.
Per a renovar la seva residència, han d'acreditar novament que disposen d'un habitatge adequat per atendre les necessitats de la seva família reagrupada. Cal adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament amb el formulari específic de sol·licitud d'informe d'adequació d'habitatge duplicat (original i còpia), sens perjudici del que disposa l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que emetrà una proposta i la farà arribar al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya que és l'organisme competent en l'elaboració de l'informe d'adequació d'habitatge per a reagrupament familiar. La Generalitat de Catalunya notificarà l'informe a la persona interessada per correu certificat.

A més de la sol·licitud de disponibilitat d'habitatge per a renovació d'autorització de residència, cal presentar els documents següents:
- pagament de la taxa municipal per emissió de l'informe de l'arquitecte sobre l'adequació de l'habitatge
- fotocòpia compulsada o bé original i fotocòpia del passaport complet vigent de la persona sol·licitant
- fotocòpia compulsada o bé original i fotocòpia del NIE/DNI renovat de la persona sol·licitant
- títol que acredita a la persona sol·licitant el dret d'ús de l'habitatge: escriptura de la propietat o contracte de lloguer.


On dirigir-se
S’ha de presentar la sol·licitud i la resta de documentació a l’OAC, Oficina Atenció Ciutadana, de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Ajuntament Sant Adrià de Besòs
plaça de la Vila, 12. Planta baixa (OAC)
tel. 93 381 20 04
Matins: de dilluns a divendres de 8,30h  a 14h
Tardes: de dilluns a dijous de 16 a 18.45h
De 15 de juny a 15 de setembre: de dilluns a divendres de 8,30h  a 14h


Renovació padronal per a persones estrangeres sense permís de residència permanent
Totes les persones estrangeres no comunitàries empadronades, adultes i menors d'edat, que no tinguin un permís de residència permanent han de renovar la inscripció padronal cada 2 anys des de la darrera data d'empadronament. La no renovació comporta la baixa padronal.


Per realitzar el tràmit, la persona interessada ha de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana una confirmació personal de la seva continuïtat en l'empadronament abans de complir-se els dos anys des de la data del darrer padró. Les persones menors realitzaran la renovació padronal a través dels seus pares/mares o representants legals.

La documentació requerida per als adults serà el document personal d'identitat (passaport, NIE) i el justificant del domicili en cas que aquest hagi variat. En el cas dels menors, els pares/mares o representants legals hauran de presentar un document que acrediti la representació del/la menor com el llibre de família amb la inscripció del/la menor, el passaport familiar o bé l'extracte literal de naixement.


PROGRAMA DE RETORN VOLUNTARI

El programa dóna ajut i suport social a les persones estrangeres immigrades en situació de vulnerabilitat i que desitgen retornar al país d'origen i així posar fi al seu procés migratori.

Què ofereix el Programa de Retorn Voluntari?
Informació i ajut en la tramitació de la documentació necessària per a la tornada
Bitllets per al viatge de tornada
Petit ajut econòmic per a la reintegració al país d'origen, variable segons els casos.

Destinataris
Persones estrangeres immigrades, regulars o irregulars, i els familiars directes (cònjuge i fills/es menors d'edat), que acreditin una estada mínima a Espanya de 6 mesos seguits i es trobin en condicions d'alta vulnerabilitat i amb problemes d'integració.
Sol·licitants d'asil denegat.
Persones refugiades que vulguin tornar al seu país perquè les circumstàncies han canviat.
Persones estrangeres que presentin greus problemes de salut, física o mental, que desitgin tornar al seu país i no disposin de mitjans econòmics i que puguin requerir acompanyament.

Requisits
Residència mínima acreditada de sis mesos consecutius a l’Estat Espanyol
La persona en situació regular ha de lliurar el permís de residència i treball a l’Estat espanyol abans de retornar al seu país.
Informe dels serveis socials municipals on està empadronada elaborat per un/a treballador/a social col·legiat/ada

On dirigir-se
Per tal de que els serveis socials de Sant Adrià de Besòs emetin l’informe social, s’ha de concertar una entrevista amb el seu treballador/a social de referència o en cas que no en tingui cap, amb l'equip del Servei de Primera acollida, Pça de la Vila, 12, 1a planta Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Telèfon: 93 3812004 (ext.7121)

Correu electrònic: primeraacollida@sant-adria.net

Horari: Matins de dilluns a divendres de 9h 13'30h. Tardes dilluns i dimarts de 16h a 18h