Pla de protecció civil municipal

El DUPROCIM és el document únic de protecció civil que recull el pla bàsic i els plans especials d'emergència municipals. A continuació s’adjunta el document, el qual va ser redactat l’agost de 2020 i homologat el 10 de desembre de 2021. Cal tenir en compte que aquest és un document viu, el qual es manté actualitzat amb els canvis que van sorgint i es revisa cada 4 anys.

Per accedir al document clickar aquí

PortadaDUPROCIMpublic