Urbanisme

Plànol de la ciutat i informació urbanística

Plànol de la ciutat
Cartografia i topografia
Planejament urbanístic

Tràmit d'informació pública planejament urbanístic

Informació pública, posterior a l'aprovació inicial, sobre el planejament urbanístic tramitat per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a fi de garantir la consulta del projecte per mitjans telemàtics, en compliment de l'article 23.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. El planejament urbanístic en vigor únicament és el que figura en el web Registre de planejament urbanístic de Catalunya RPUC.

Text refós del Pla especial d'ordenació de centres de culte de Sant Adrià de Besòs

Plànol de condicions d'implantació del Pla especial d'ordenació de centres de culte de Sant Adrià de Besòs

Pla especial de regulació d'usos recreatius a la zona limítrofa amb Badalona

Plànol Pla especial de regulació d'usos recreatius a la zona limítrofa amb Badalona

Pla especial de regulació d'usos per a la dinamització comercial

Plànol Pla especial de regulació d'usos per a la dinamització comercial

Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit comprès entre el límit del terme municipal de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i entre el carrer Guipúscoa i la Gran Via

Document Modificació puntual del Pla especial de reforma interior de l'illa delimitada per l'avinguda de la Platja, l'avinguda d'Eduard Maristany, el carrer de Ramon Viñas i el carrer de la Torrassa

Pla especial urbanístic i de millora urbana per a l'ordenació de les finques situades a la plaça d'Ernest Lluch, núm. 7, 8 i 9x, a Barcelona, i a l'avinguda d'Eduard Maristany, núm. 2-4, a Sant Adrià de Besòs, Fusion x Energy.

Pla especial de regularització d'usos de valortizació de residus no perillosos

Document resum. MPGM en l'àmbit de la 4a fase del sector Grup d'habitatges Via Trajana

Document informe ambiental. MPGM en l'àmbit de la 4a fase del sector Grup d'habitatges Via Trajana

Document memòria social. MPGM en l'àmbit de la 4a fase del sector Grup d'habitatges Via Trajana

Document memòria. MPGM en l'àmbit de la 4a fase del sector Grup d'habitatges Via Trajana

Document agenda i avaluació econòmica. MPGM en l'àmbit de la 4a fase del sector Grup d'habitatges Via Trajana

Document normativa. MPGM en l'àmbit de la 4a fase del sector Grup d'habitatges Via Trajana

Plànol Ordenança reguladora de la ubicació de les associacions de cànnabis i els seus clubs socials

Memòria Pla de millora urbana Ronda de Sant Ramon de Penyafort, s/n amb carrer Ramon Huguet

Plànols Pla de millora urbana Ronda de Sant Ramon de Penyafort, s/n amb carrer Ramon Huguet

Modificació del Pla especial de regulació d'usos per a dinamització comercial

Avanç del Pla director urbanístic metropolità. Vegeu: urbanisme.amb.cat/pdu-metropolita

Text refós modificació del Pla general metropolità per a la regulació dels habitatges d'ús turístic

Pla especial urbanístic de desenvolupament del solar d'habitatge dotacional en l'àmbit de la 4a fase

Pla especial urbanístic per a la regulació dels jocs d'atzar a la ciutat de Sant Adrià de Besòs

Pla especial urbanístic per a la regulació de les cuines industrials a la ciutat de Sant Adrià de Besòs

Segona modificació del Pla especial de regulació d'usos per a dinamització comercial

Publicitat del planejament urbanístic

Publicitat del planejament urbanístic aprovat per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, d'acord amb l'article 103 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.

Estudi de detall de les parcel·les situades entre l'avinguda del Camp de la Bota, el carrer de la Pau i el moll de la Ronda

Correcció d'errades Estudi de detall de les parcel·les situades entre l'avinguda del Camp de la Bota, el carrer de la Pau i el moll de la Ronda

Publicitat dels convenis urbanístics

Conveni urbanístic per a obtenir el sòl per a l'ampliació i posterior urbanització del tram del carrer d'Eduard Maristany comprès entre els termes municipals de Badalona i Sant Adrià de Besòs