Tribut de la mobilitat

Conjuntament amb el rebut de l'IBI (impost sobre béns immobles) es recapta el tribut de la mobilitat per compte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, destinat al finançament dels serveis metropolitans, principalment el transport públic. En el cas de Sant Adrià de Besòs, estan exemptes les finques residencials que tinguin un valor cadastral inferior a 72.033,78 euros i siguin primera residència del propietari.

Per a més informació veieu aquí l'ordenança fiscal reguladora de l'AMB.