Audiències públiques

L'Audiència Pública és un espai de participació ciutadana, propiciada per les Entitats u Organismes de l' Administració Pública, on persones naturals o jurídiques i les organitzacions socials es reuneixen en un acte públic per a intercanviar informació, explicacions, avaluacions i propostes sobre aspectes relacionats amb la formulació, execució i avaluació de polítiques i programes a càrrec de cada entitat ,

En el Reglament de Participació Ciutadana del nostre ajuntament , en l'article 4, es reconeix el: Dret d'audiència de la següent manera:

"Entès com el dret a ser escoltat en la tramitació dels procediments en els quals es manifesti interès legítim d'acord amb allò establert a la Llei 30/1992 del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Igualment és el dret a ser consultat i informat de determinades actuacions municipals, ja sigui per convocatòria de l'Ajuntament o a proposta ciutadana per tractar temes d'interès ciutadà, d'acord amb la regulació establerta a l'article 18."

A l'article 18, queda regulada la convocatòria i la dinàmica de les audiències públiques.

En aquest article es fa menció dels següents aspectes a destacar:

"L'audiència pública .../... Entesa com a trobada en una data determinada dels responsables municipals amb la ciutadania, per informar sobre determinades activitats que realitzen els diferents agents socials de la ciutat"

"L'alcalde/essa convocarà al menys una cada any, per tal de presentar el programa d'actuació municipal les ordenances municipals, amb una antelació mínima de 15 dies abans del Ple que ho ha de debatre"

"Presidirà les sessions l'alcalde/essa, qui podrà delegar en qualsevol regidor/a."

"Actuarà com a secretari per tal d'aixecar acta dels acords el de la corporació o persona en qui delegui."

Segons el mateix reglament, poden convocar audiència també altres òrgans de participació, ciutadans i associacions però, ateses les circumstàncies actuals, no es preveu aquesta possibilitat durant aquest exercici.

Reglament de Participació ciutadana

Des de l'aprovació del Reglament de Participació Ciutadana han estat convocades dues audiències celebrades abans de l'aprovació dels pressupostos dels dos últims anys.

Per L'any 2013 està programada fer una audiència pública sobre els pressupostos i el pla d'actuació de l'ajuntament per aquest exercici.

El passat 10 de gener es va fer un seminari informatiu i formatiu sobre els continguts que s'abordaran a l'audiència .

Convocatoria sessió informativa sobre pressupostos 10 de gener de 2013