Aprovades les Bases reguladores de subvencions a projectes de cooperació internacional 2021

Les Bases han sortit publicades al BOPB

En data de 1 de setembre de 2021, surten publicades en el BOPB les Bases reguladores de la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació internacional per aquest 2021.

Podran presentar els seus projectes les entitats de solidaritat i cooperació internacional que tenen seu a Sant Adrià de Besòs, siguin membres del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Sant Adrià de Besòs i estiguin inscrites en el Registre d'Entitats d'aquest Ajuntament amb una antiguitat d'almenys un any fins a la data de la publicació de les Bases.

El termini per a la presentació, segons aquestes Bases, és de 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la subvenció al BOPB, és a dir, fins el 21 de setembre de 2021.

Tota la informació a la Seu Electrònica

Publicació Bases BOPB