Prevenció

Tallers de prevenció de les drogodependències


En què consisteix?
L'Ajuntament ofereix tallers i xerrades als centres d'educació secundària, centres d'educació d'adults, etc. que ho demanen. El contingut i el número de les sessions s'adapta a les característiques del grup, a si s'ha detectat algun consum o no i a la disponibilitat de temps.


Quins aspectes es treballen?

Els 3 aspectes claus de prevenció de drogodependències: la informació en general sobre drogues, la formació en habilitats de competència i resistència social i contrarestar les creences o mites en relació amb les drogues.


On dirigir-se?

Pla municipal de prevenció de les Drogodependències
Ajuntament Sant Adrià de Besòs
plaça de la Vila, 12. Planta 8
tel. 93 381 20 04 ext 7132

 

Sanció administrativa

Alternativa educativa a la sanció administrativa per consum o tinença de drogues il·legals a menors

Aquest programa va dirigit als joves menors d'edat que, per primera vegada, han efectuat una falta contra la salut pública per consum i/o tinença de drogues il·legals i que podrien ser sancionats per aquest motiu. Un cop denunciat per primera vegada, el menor d'edat pot acollir-se a aquest programa, fet que suspendrà el procés sancionador, substituint-lo per activitats preventives adaptades a les característiques de cada un dels joves.

L'objectiu d'aquest programa és disminuir els riscos legals, sanitaris, educatius i psicosocials associats al consum de drogues i poder connectar els joves afectats a la xarxa de serveis socials i sanitaris del municipi.

Objectius epecífics:
.Apropar les activitats preventives als joves en situació de risc.
.Potenciar la informació sobre les conseqüències del consum de drogues i la reducció de riscos associats al seu consum.
.Implicar a les famílies en el treball amb els joves.
.Promoure la coordinació entre els serveis implicats en el programa

Serveis implicats:
CAS Extracta
Mossos d’Esquadra
Policia Local
Serveis Bàsics d'Atenció Social.
Programa Municipal de prevenció de drogodependències

Breu resum de les actuacions:

  • La policia informarà als pares dels menors detectats fent un consum en lloc públic o amb tinença de drogues per al propi consum, de la possibilitat de posar-se en contacte amb Serveis Socials per rebre informació del projecte d’activitats preventives, en el qual pot participar voluntàriament. Si s’accepta, es suspendrà temporalment la sanció.
  • Les forces policials informaran del cas als serveis socials a través d’una fitxa creada a tal efecte.
  • Serveis socials cita als pares i al/la jove per fer una entrevista. En aquesta entrevista es proposa l’activitat preventiva, i si tothom hi està d’acord es signa un contracte. Si es detecta una situació de risc, serveis socials pot proposar iniciar un seguiment.
  • Serveis socials informa al CAS del cas i s’acorda data de l’activitat.
  • L’activitat preventiva, serà un “taller” de dues hores, que impartirà l’equip del CAS a un local extern, probablement a  serveis socials.
  • Si hi ha més d’un participant es farà un taller grupal, però si només hi ha un participant es farà una intervenció individualitzada.
  • Als joves que facin l’activitat preventiva se’ls suspendrà definitivament la sanció. Si no assisteixen, es notificarà als pares, i després de dues absències es donarà curs a la sanció.