Gestió de l'arbrat a Sant Adrià

Amb l'objectiu d'apropar-vos la màxima informació sobre les accions dutes a terme en matèria de arbrat, hem recopilat i sintetitzat els temes on més recau la vostra atenció. Aquest contingut s'anirà ampliant en funció de les vostres demandes informatives i la necessitat d'aquest Ajuntament de cobrir informativament i amb transparència aquestes accions.

  • L'ARBRAT, BÉ PATRIMONIAL

L’arbrat urbà – és a dir, el conjunt d’arbres que estan plantats als carrers, places, etc. de la ciutat – és un bé patrimonial que proporciona grans beneficis a la ciutadania. No obstant, és necessari fer-ne una gestió activa per tal de mantenir-los estables i en bones condicions. Atenent a aquest criteris i obtenir el màxim benefici a la ciutadania, s’ha d'aconseguir que l’arbrat tingui la capçada més gran possible.

  • AVANTATGES DE L'ARBRAT

- Ajuda a equilibrar l’ecosistema urbà, estabilitzant el sòl.

- Controlant els efectes del vent i la radiació solar

- Millora la qualitat de l’aire i reduint els nivells de contaminació acústica, a banda de ña seva funció paisatgística i de benestar social.

  • PROBLEMÀTIQUES PER A L'ARBRAT

Ara bé, els arbres urbans es troben sotmesos a un ambient artificial i a un estrès constant (espais reduïts, contaminació, fauna urbana) que fa que de vegades el seu creixement natural entri en conflicte amb l’edificació, el trànsit o la senyalització o que desenvolupin plagues que puguin ser molestes pels veïns.

  • QUINES ACCIONS ES DESENVOLUPEN?

Dins del marc legislatiu actual, els diferents serveis involucrats en la gestió d’espais verds i arbrat de l’Ajuntament treballen de forma conjunta per dur a terme a diferents accions relacionades amb aquestes problemàtiques, com:

- ELECCIÓ D’ESPÈCIES i la seva ubicació per minimitzar els problemes de creixement del brancatge sobre les façanes a les noves urbanitzacions.

- MARCAR CRITERIS de priorització del programa progressiu de substitució d’arbrat d’urbanitzacions antigues.

- A més a més, es fan PODES SELECTIVES amb l’objectiu de:

  1. Garantir l’estabilitat de l’arbre quan hi ha alguna part morta.
  2. Reduir les molèsties de la seva situació als veïns i veïnes. Cal tenir en compte però, que la poda no és una necessitat de l’arbre. És més, lluny de ser-li beneficiosa, representa una agressió que poc a poc el va debilitant, de forma que s’afavoreix l’atac d’insectes i/o fongs que en molts casos poden acabar derivant en una plaga.

  • MOMENT DE LA INSPECCIÓ I ACCIONS

L’ajuntament inspecciona els arbres de tot el municipi per detectar els que estan en pitjor estat, avaluar-ne el risc previsible associat i determinar l’actuació que cal fer-hi. En alguns casos és necessari realitzar una poda de reducció o de seguretat. En ocasions es realitzen tales, quan l’avaluació del risc de caiguda determina que així s’ha de fer perquè suposen un perill per al ciutadà.

  • QUAN ES DUU A TERME LA REPOSICIÓ D'ARBRES MORTS? 

Cada any, durant els mesos d’hivern, l’Ajuntament duu a terme la campanya de reposició d’arbres morts o danyats (per vandalisme, accidents o malalties), i d’arbres que es canvien per una espècie més adequada.

  • RESPECTE A LES PLAGUES

Es duu també a terme una Gestió Integrada de Plagues. Actualment, les normatives que regulen l’aplicació de plaguicides són molt restrictives i no permeten fer tractaments fitosanitaris si no és estrictament necessari.

Per això, l’Ajuntament de sant Adrià aplica criteris de racionalitat i sostenibilitat mediambiental promovent els mecanismes de control biològic per sobre del control químic (aplicació sistemàtic de productes sanitaris), l’ús indegut dels quals poden tenir efectes en la salut de la població i de l’entorn.

Dins d’aquest sistema de control però, es poden realitzar tractaments fitosanitaris puntuals en casos excepcionals, sempre amb una decisió tècnica prèvia i amb productes permesos, i mai de forma preventiva.

  • SABIES QUE...?

L’arbrat de Sant Adrià en xifres:

En els darrers anys hem passat de tenir 228.000m2 de zones verdes a tenir-ne 496.000, més del doble.

Sant Adrià està per sobre la mitjana d’arbres per ciutadà, de les ciutats de Catalunya. En definitiva tenim 1 arbre per cada 5 habitants. L'Organització Mundial de la Salut, que recomana 1 arbre per cada 3 habitants per respirar un millor aire a les ciutats.