Informació pública de l'aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

El Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió de data 29 de juny de 2020, va aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Es sotmet el projecte de Reglament a informació pública per a la formulació de reclamacions i al·legacions. El període d'informació pública és del 24 de juliol al 4 de setembre de 2020.

Per a la seva consulta el text del projecte d'ordenança es pot consultar al taulell d’anuncis de la pàgina web municipal https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=255534&idens=819440003, en compliment de l'article 10.1 c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En cas que durant aquest termini d'exposició pública no es formulin al·legacions ni suggeriments, el reglament s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord