Consulta pública prèvia a l'aprovació d'una ordenança reguladora dels procediments d'intervenció en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl

El procés estarà accessible a partir del 13 de novembre

Aquest Ajuntament té la intenció de regular els procediments d’intervenció municipals en l’edificació i l’ús del sòl, del subsòl i de vol, segons les línies marcades per la Diputació de Barcelona.

En aquesta direcció, es vol redactar una nova ordenança que permeti garantir la seguretat jurídica en la intervenció administrativa municipal de les obres, la simplificació i la transparència del procediment administratiu en el marc de la nova Administració electrònica al servei de la ciutadania. A més, es vol regular la informació urbanística, les normes per a l’execució i finalització de les obres, els drets i deures de les persones titulars de les llicències i de les comunicacions prèvies, la intervenció en supòsits d’urgència i l’activitat inspectora municipal.

Com a pas previ a la redacció de la nova ordenança i amb l'objectiu de garantir la participació d’associacions i ciutadania en el procediment d'elaboració del text i copsar la seva opinió, s’obre un procés a la Plataforma Decidim per Sant Adrià de consulta pública.

Fins el dia 27 de novembre, us podeu informar sobre el procés i podeu fer propostes per introduir a la futura ordenança. Les aportacions recollides seran valorades pel personal tècnic de l'equip redactor dels treballs, a fi de determinar la seva possible introducció al document, i seran incorporades a la documentació de la tramitació.

A partir del 19 de gener, es publicarà l’esborrany de l’ordenança que es proposarà per la seva aprovació inicial.