Consulta pública prèvia a l'aprovació del Reglament del Consell de Salut

Fins l’1 d’abril es poden fer propostes i suggeriments a la futura norma.

El Pla de Salut de Sant Adrià de Besòs, pretén facilitar l’Acció Local en Salut, coordinant el treball entre les polítiques públiques, el treball dels professionals d’aquest àmbit i la participació de la ciutadania.

El Pla preveu tot un seguit d’accions emmarcades dins de sis línies estratègiques, sorgides a partir de la diagnosi realitzada durant el 2022. La finalitat és abordar les necessitats de salut detectades en la ciutadania i intervenir des les competències municipals en matèria de protecció de la salut.

Les sis línies estratègiques del Pla són les següents:

  • Línia estratègica 1 : Bon Govern

  • Línia estratègica 2: Entorn urbà i medi ambient

  • Línia estratègia 3: Xarxes socials i comunitàries

  • Línia estratègica 4:Hàbits saludables

  • Línia estratègica 5: Salut mental i Benestar emocional

  • Línia estratègica 6: Protecció de la salut

La primera de les línies estratègiques contempla la creació d’un Consell de Salut de Sant Adrià de Besòs. Aquest serà el primer pas per poder implementar el Pla.

El consell serà un òrgan de participació que tindrà com a objecte estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i les seves associacions tot orientant els professionals de la salut en la gestió estratègica, així com avaluar el grau de compliment del Pla. En aquest consell s’incorporaran les actuals taules tècniques vinculades a la salut: la Taula de Salut Mental i la Taula de Drogodependències.

Prèviament a la seva constitució, s’ha d’elaborar un reglament que regularà els seus membres, les seves funcions i la seva organització.

Amb l'objectiu de garantir la participació d’associacions i ciutadania en el procediment d'elaboració del Reglament del Consell i copsar la seva opinió, s’obre un procés de consulta pública prèvia a la Plataforma Decidim per Sant Adrià.

Fins el dia 1 d’abril, us podeu informar sobre el procés i podeu fer propostes per introduir al futur reglament. Les aportacions recollides seran valorades i respostes pel personal tècnic de l'equip redactor, a fi de determinar la seva possible introducció al document. Totes les propostes seran incorporades a la documentació de la tramitació.

A partir del 30 d’abril, es publicarà l'esborrany del Reglament i també es podran fer aportacions abans de la seva aprovació inicial.