Consulta pública prèvia a l'aprovació d'una ordenança reguladora de l’ús de les vies i els espais públics

El procés estarà accessible a partir del 19 de febrer

Aquest Ajuntament té la intenció de regular i actualitzar els procediments i els formularis administratius que regulen les llicències d’ús de les vies i els espais públics.

L'ordenança municipal reguladora d'aquests procediments data de l'any 1980 i ha quedat completament obsoleta per diverses raons. Primer, perquè amb el pas del temps s’ha anat aprovant normativa supramunicipal i segon, perquè també s’han aprovat posteriors regulacions sectorials que afecten a la via pública: Ordenança municipal sobre llicències d’accés de vehicles a locals (guals), Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions i usos de terrasses a la via pública i l’Ordenança reguladora del bon veïnatge i del bon ús de l’espai públic.

Per aquest motiu, alhora de fer ús de l’espai públic, poden sorgir dubtes sobre la correcta aplicació de la normativa, sobre el tràmit i els formularis pertinents.

L’aprovació d’una nova ordenança pretén regular i actualitzar tant els procediments com els formularis administratius que regulen les llicències d’ús de les vies i els espais públics, dotant de major seguretat jurídica a la ciutadania. Alhora aquesta nova ordenança integrarà tota la normativa sectorial que faci referència a la via pública per facilitar el seu coneixement i aplicació.

Com a pas previ a la redacció de la nova ordenança i amb l'objectiu de garantir la participació d’associacions i ciutadania en el procediment d'elaboració del text i copsar la seva opinió, s’obre un procés de consulta pública prèvia a la Plataforma Decidim per Sant Adrià.

Fins el dia 4 de març, us podeu informar sobre el procés i podeu fer propostes per introduir a la futura ordenança. Les aportacions recollides seran valorades i respostes pel personal tècnic de l'equip redactor, a fi de determinar la seva possible introducció al document. Totes les propostes seran incorporades a la documentació de la tramitació.

A partir del 28 de març, es publicarà l’esborrany de l’ordenança que es proposarà per la seva aprovació inicial.