Digues la teva! El registre de persones interessades en participar més activament.

El registre permet disposar de perfils ciutadans al servei d’espais o processos participatius.

Amb el desplegament del reglament de participació ciutadana, entre d’altres actuacions, es va implementar un registre digital per fomentar la participació activa de la ciutadania.

Aquesta eina permet disposar de perfils de ciutadans i ciutadanes que poden ser cridats en funció de l’espai o procés participatiu que s’endegui. D’aquesta manera l’Ajuntament pot adreçar-se directament a les persones que pertanyen a un grup concret de població i que volen ser convocades a participar.

Al registre es poden inscriure ciutadans, però també propietaris, treballadors o estudiants del municipi. El registre és molt intuïtiu i facilita als usuaris seleccionar entre àmbits d’actuació o territoris concrets del municipi en els quals estiguin més interessats.

Digues la teva! està operatiu des de febrer d’enguany i també es pot accedir des la pàgina d'inici d'aquesta mateixa pàgina web.