Consells Sectorials

Els Consells Sectorials, són els òrgans permanents de participació de caràcter consultiu, que tenen per objecte facilitar la participació ciutadana en els diferents àmbits d’actuació pública municipal que, per la seva naturalesa ho permetin, amb la finalitat d’integrar la participació de la ciutadania i les associacions en els assumptes municipals

A Sant Adrià de Besòs tenim els següents Consells Sectorials :

Consell Escolar Municipal

Consell Municipal d'Accessibilitat

Consell Municipal de les Arts i Cultura

Consell Muncipal de les Dones

Consell Econòmic i Social

Consell de Medi Ambient

Consell Municipal de solidaritat