Serveis no municipals

SERVEIS NO MUNICIPALS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT


Centre d’Atenció al Disminuït (CAD – Generalitat de Catalunya)

És el centre oficial encarregat de fer les valoracions de discapacitat i emetre els certificats de disminució, així com de valorar altres demandes com de residència, centre de dia, mobilitat reduïda, etc.
CAD Badalona (majors 16 anys)
av. Marquès de Montroig, 64
08912- Badalona
tel.933874108

CAD Infantil (menors 16 anys)
c. Grassot 3 4rt
Barcelona
tel.934589908

Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO laboral)
S’encarrega de valorar quin és el recurs ocupacional / laboral adequat. El seu dictamen és necessari per accedir als diferents recursos ocupacionals.
Equip de Valoració i Orientació Laboral
c. Forn, 7-9
08014-  Barcelona

Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)
És l’equip multidisciplinari encarregat de l’avaluació, el seguiment i l'orientació de l'alumnat, sobretot d’aquell amb necessitats educatives especials i de l'assessorament al professorat dels centres docents.
EAP Sant Adrià
C/ Fiveller 11-13
08930- Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 381 90 30

Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA)
És un servei del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que col·labora amb els centres docents per tal que la tasca del professorat s’adeqüi a les necessitats educatives de l’alumnat amb deficiències auditives greus i permanents o amb trastorns del llenguatge.

CREDA Sant Adrià
c. Fiveller 11-13
08930- Sant Adrià de Besòs
tel. 93 381 72 01

Unitats d’Educació Especial del CEIP Pompeu Fabra

El Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Pompeu Fabra té aules d’educació especial integrades dins del mateix centre. Cal la valoració de l’EAP per accedir-hi.

CEIP Pompeu Fabra
c. Santa Caterina, s/n
08930 –Sant Adrià de Besòs
tel. 93 381 12 81

Escola de secundària adaptada Ntra. Sra. de l’Esperança (ASSA)

Centre d’ensenyament secundari adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual o dificultats d’aprenentatge. Cal la valoració de l’EAP per accedir-hi.
c. Via Trajana, 1
08930 -Sant Adrià de Besòs
tel. 93 462 18 13

Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP)
Coordina el conjunt d'actuacions assistencials i preventives adreçades als infants, des de la concepció i fins als 6 anys, que presenten algun trastorn en el desenvolupament o es troben en situació de risc de patir-lo, amb la intenció d'eliminar o disminuir els seus efectes, si és possible, mitjançant un tractament adequat.
S’hi accedeix a través del pediatre de la xarxa pública.
CDIAP Sant Adrià
C. Mar, s/n (CAP la Mina)
08930 -Sant Adrià de Besòs
tel. 93 381 87 14

Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA) i Centres de Salut Mental Infanto-juvenils (CSMIJ)
Són serveis bàsics d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica i de salut mental, adreçats a persones que presenten trastorns mentals en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia i que, per la seva gravetat i/o complexitat, no poden ser ateses només dins l’àmbit de l’atenció primària de salut.
S’estructuren en funció de l’edat dels pacients:
CSMIJ: infants de 0 a 17 anys
CSMA: a partir dels 18 anys
S’hi accedeix per derivació del metge de capçalera i, si són menors, del pediatre de la Seguretat Social, EAP, escola...
Per a la població del marge esquerre:

CSMA  II Badalona
CAP Gran Sol - Av. Dr. Bassols, 112-130
08914 -Badalona              
tel. 93 460 01 90 / 93 460 02 84
CSMIJ Creu Verda
av. Alfons XIII 468-470
08914 -Badalona
tel. 93 460 75 20

Per a la població del marge dret:
CSMA i CSMIJ Mina
c. Mar, s/n
08930 -Sant Adrià de Besòs
tel. 93 381 28 46

Centre ocupacional Sant Adrià
Servei d’atenció diürna adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb dues modalitats en funció del grau de discapacitat: servei de teràpia ocupacional (STO) i servei ocupacional d’inserció (SOI).
Cal la valoració de l’EVO laboral per accedir a aquest servei.

APRODISA – Centre Ocupacional Sant Adrià

ronda de Sant Ramon de Penyafort, s/n
08930 Sant Adrià de Besòs
tel. 93 462 65 01

Llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual
Servei substitutori de la llar adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual que requereixen suport per a les activitats de la vida diària i que, per diferents motius, no poden viure amb la família.
Per accedir-hi cal fer la sol·licitud al Centre d’Atenció a Disminuïts (CAD de la Generalitat de Catalunya)
ASSA
c. Via Trajana, 1
08930 Sant Adrià de Besòs
tel. 93 462 18 13

Estades temporals i de respir
Són estades en serveis residencials públics o concertats que es donen de forma temporal, bé per una situació puntual de necessitat i/o urgència (malaltia/ingrés del familiar cuidador...), bé com a descans de les persones cuidadores.
Adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual:

*Curta estada de la Diputació de Barcelona. Cal sol·licitar-ho al centre de serveis socials o al centre/taller on assisteix la persona amb discapacitat.

*Federació APPS
c. Joan Güell, 90-92
08028- Barcelona
tel. 93 490 16 88
www.apps.es

Adreçat a persones amb malaltia mental:
*Federació Salut Mental Catalunya (SMC)
c. Nou de Sant Francesc, 42, local
08002 Barcelona
tel. 93 272 14 51
www.salutmental.org

Club social per a persones amb trastorns de salut mental 
És un espai de lleure on es desenvolupen activitats lúdiques, socioeducatives i culturals en funció dels interessos de les persones  participants.

Club El Badiu (SMBN)
av. Doctor Bassols, 62
08914 Badalona
tel. 93 383 58 39

Servei pre-laboral per a persones amb trastorns de salut mental
Servei entre la xarxa sanitària i la laboral, adreçat a les persones amb trastorn mental sever. Té per objectiu facilitar el procés d’adquisició, recuperació o potenciació d’aquells coneixements, hàbits i habilitats necessaris per a la seva integració sociolaboral plena.

Servei Prelaboral de SMBN
c. General Weyler, 77, bxos.
08912- Badalona
tel. 93 460 52 23

Centres Especials de Treball
Són empreses en què un 70% de la plantilla  són treballadors amb discapacitat.
A Sant Adrià:

CET Aiguada (Associació Aprodisa)
c. Ricart, 41
08930 –Sant Adrià de Besòs
tel. 93 381 63 36

CET Interpas (Associació Ginesta)
c. Alarcón, 29-39 Pol.Ind. Montsolís
08930 -Sant Adrià de Besòs
tel. 93 462 70 48

CET Tallers Guinardó
c. Via Trajana, 15
08930 -Sant Adrià de Besòs
tel. 93 313 77 57

CET Jardiners Sant Adrià
c. Ricard, 46, bxos.
08930 -Sant Adrià de Besòs
tel. 93 462 19 73