Tràmits

DOCUMENTS I TRÀMITS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT:

Llei de Dependència
El sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència es constitueix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i garantir l'atenció i la protecció a les persones en situació de dependència. Una persona dependent és aquella que amb caràcter permanent per raons de l'edat, la malaltia o la discapacitat, lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten atenció d'altres persones per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.
Cal dirigir-se a l'Oficina de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, al centre de serveis socials de referència, a l'ABS o, si la persona està ingressada en un centre residencial, al mateix centre i sol·licitar la valoració del grau de dependència.
Una vegada feta aquesta valoració i, en funció del grau de dependència atorgat, els Serveis Bàsics d'Atenció Social elaboraran, conjuntament amb la persona i/o família, el Pla individual d'atenció per accedir a les prestacions o serveis que li pertoquin.

Targeta Rosa del transport metropolità

És un títol de transport metropolità de tarifació social, personal i intransferible, que permet  utilitzar gratuïtament o a un preu reduït els serveis de  transport públic que operen a  la zona tarifaria 1 del sistema tarifari integrat. S'ha d'estar empadronat/ada a Sant Adrià de Besòs, tenir 60 anys o més, o  tenir la condició de pensionista per discapacitat.

S'ha d'accedir a la informació del tràmit a través del web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona


Targeta acompanyant en el transport públic
Aquesta targeta permet que l'acompanyant de la persona amb discapacitat viatgi gratuïtament sempre i quan l'Equip de Valoració i Orientació del CAD de la Generalitat de Catalunya li hagi reconegut la necessitat d'acompanyament.
Cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).


Targeta de permissibilitat d'aparcament
Permet aparcar en zones blaves i espais reservats a les persones amb un 33% o + de discapacitat i el barem de mobilitat reduïda oficialment reconeguts. Existeix la modalitat de titular conductor i titular no conductor.
Cal adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). Formulari de sol·licitud de targeta de permissibilitat d'aparcament


Reserva de plaça d'aparcament

Les persones titulars d'una targeta d'aparcament tenen dret a sol·licitar una reserva d'aparcament pròxima al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi.
Els titulars no conductors han de tenir mobilitat reduïda i ser menors de 18 anys o, si són majors d'edat, tenir una discapacitat igual o superior al 65%.
Cal anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Documentació que cal aportar:

  • Fotocopia del DNI o NIF
  • Targeta tècnica del vehicle
  • Permís de circulació del vehicle
  • Últim rebut de l'impost municipal de circulació
  • Targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució
  • En el cas de titular no conductor, s'haurà d'aportar el certificat amb el grau de disminució.Exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica
Hi tenen dret aquelles persones que superen el 33% de discapacitat i són titulars del vehicle.
Cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). Formulari de sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica

Alta de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda esporàdicSol·licitar la modalitat de transport esporàdic

Demanda de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda fix


Sol·licitud de monitor de suport de natació per a infants amb discapacitat