1.c)- Àmbit d'infància i Famílies

L'àmbit té com a marc legal la llei 14/2010, de 27 de maig de 2010, de la drets i les oportunitats en la infància i adolescència. El seu objectiu és millorar el benestar social de la família mitjançant la prestació de serveis i l'impuls de la xarxa social.

Aquest àmbit té per objecte la promoció del benestar personal i social dels infants i els adolescents i de les seves famílies i de les actuacions de prevenció, atenció, protecció i participació dirigides a aquestes persones a fi de garantir l'exercici de llurs drets, l'assumpció de llurs responsabilitats i l'assoliment de llur desenvolupament integral, tant siguin actuacions individuals, grupals o comunitàries.

Equip de serveis socials d'infància i famílies

Funcions bàsiques:

 • Detectar i prevenir les situacions de risc social.

 • Rebre i analitzar les demandes relatives a les necessitats socials de l'àmbit.

 • Aplicar el tractament de suport a persones, famílies i grups.

 • Tramitar propostes de derivació a programes i prestacions.

 

Aquest equip informarà, orientarà i tractarà les famílies amb menors on és detecti alguna /es de les següents situacions:

 • Dificultats en les funcions parentals

 • Absentisme escolar

 • Pràctiques de risc dels menors

 • Per ser atès en aquest servei cal venir derivat del servei de primera acollida.

   

 • Àmbit Infància i Famílies

  Pça. de la Vila, 12. 6a planta Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

  Telèfon: 93 3812004 (ext.7420)

  Correu electrònic: infanciaifamilies@sant-adria.net

  Horari: Matins de dilluns a divendres de 9h 13'30h.  Dilluns a la tarda de 16h a 18h

 

Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)

Els equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) estan formats per professionals de la psicologia, la pedagogia, l'assistència social i l'educació social.

L'EAIA rep els casos en situació de desemparament o en risc d'estar-hi que detecten els serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

 • Fa el diagnòstic, la valoració dels infants i del seu entorn sociofamiliar, i proposa les mesures més adequades per a cada cas.

 • Elaborara els plans de millora per a l'infant i la seva família i fa el seguiment i el tractament un cop s'han aplicat les mesures proposades, tant si estan en el nucli familiar com en un centre o en una família d'acollida.

 • Són els responsables de coordinar els altres equips i serveis del seu territori que també intervinguin en l'atenció als infants en desemparament, així com donar assessorament als serveis socials bàsics d'atenció social.

 

Taula d'Infància i Adolescència en Risc de Sant Adrià de Besòs (TIRSAB)

La Taula d'Infància i Adolescència en Risc de Sant Adrià de Besòs és l'òrgan encarregat de proposar actuacions i programes que tinguin per objectiu la millora de les situacions de risc de la infància i adolescència de Sant Adrià de Besòs.

Aquest espai està format per professionals que treballen en aquest àmbit: Serveis Educatius, Serveis d'Atenció Primària de Salut, Serveis de Salut Mental Infanto-Juvenil, Centres Oberts, Centre d'Atenció Precoç, Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Serveis Socials Bàsics, Serveis de Justícia Juvenil i Espais Familiars.

Els objectius de la Taula són:

 • Complir les funcions que la llei assigna els agents socials i als diferents serveis en matèria d'infància en risc.

 • Establir un espai de treball en xarxa on aclarir les funcions, procediments i circuits per l'abordatge de situacions d'infància en risc.

 • Definir estratègies per millorar la prevenció en situacions de risc.

 • Realitzar projectes i propostes d'acció educativa amb infants en situació de risc i les seves famílies.

 • Establir el Protocol de la Taula d'Infància i Adolescència en risc de Sant Adrià de Besòs  i circuits de protecció del servei