Control de la qualitat de l’aigua de consum humà

L'aigua de consum humà no ha de suposar cap risc per a la salut de les persones. En aquest sentit, el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, i les seves posteriors modificacions i el Pla de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya estableixen els criteris de qualitat de l’aigua, així com els controls que s’han de realitzar en cada etapa de la seva distribució. 

Per tal que arribi al consumidor final amb la garantia sanitària suficient, tots els agents implicats en el subministrament d'aigua duen a terme, des del seu respectiu nivell de competència, els controls oportuns per prevenir els possibles riscos associats al consum d’aigua de la xarxa pública:

  • L'entitat gestora de subministrament de Sant Adrià de Besòs és Aigües de Barcelona. Dins del seu programa d'autocontrol realitza diverses anàlisis químiques i microbiològiques que garanteixen la qualitat sanitària de l'aigua lliurada als edificis de la ciutat. Consulta els resultats analítics més recents de l'aigua de Sant Adrià de Besòs.

  • L’Agència de Salut Pública de Catalunya, com a autoritat sanitària, supervisa aquests controls i desenvolupa també el seu programa de vigilància amb analítiques periòdiques a la xarxa de distribució.

  • L'ajuntament vetlla perquè el gestor del subministrament i els titulars d'activitats comercials o públiques associades a l'aigua de consum humà compleixin les seves obligacions, i realitza controls de qualitat als punts d’ús.

La qualitat de l’aigua de consum humà està garantida fins al punt d’entrada als edificis. Una vegada a dins de l'edifici, la qualitat de l'aigua es pot alterar degut al seu pas per la xarxa de distribució interna (canonades, dipòsits interns, etc.). Les persones responsables de mantenir les instal·lacions en condicions des de la connexió del servei fins a les aixetes són els propietaris dels immobles. En establiments o comerços, la responsabilitat recau en els titulars de l'activitat.

Programa de control de la qualitat de l’aigua d’aixeta a Sant Adrià de Besòs

El control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta és una una competència municipal. Per això, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs realitza analítiques d’aigua d’aixeta d’equipaments públics i privats, donant prioritat als edificis amb més elements de risc: antiguitat, material de les canonades (plom), dipòsits interns o llocs d'alta concurrència.

Al següent enllaç es poden consultar els paràmetres que s'analitzen i els punts de mostreig de les últimes campanyes de control de qualitat de l’aigua d’aixeta

Controls gratuïts a les aixetes de particulars

L’Ajuntament ofereix anàlisis de control d’aixeta gratuïts a la ciutadania, prioritzant els als edificis construïts abans de 1980 que ho sol·licitin.   En aquests edificis s'ha de prestar una especial atenció a les instal·lacions interiors si estan fetes d'un material que es pot alliberar a l'aigua, cosa que pot arribar a representar un risc per a la salut.

Qui hi estigui interessat pot demanar, sense cap cost, una anàlisi de control d'aixeta, omplint el següent formulari (es prioritzaran els habitatges amb més factors de risc).  

Desprès de valorar les peticions, un tècnic del servei de Medi Ambient i Salut Pública es posarà en contacte amb els sol·licitants per coordinar la presa de la mostra en el moment que es realitzi la campanya de control anual.