Història

El dia 23 de maig de 1995, a les 18.30h, va tenir lloc la primera reunió de constitució del Consejo Municipal de Mujeres, sota la presidència de la Sra. María José Sáez. Hi van assistir unes setanta integrants de les diferents associacions i entitats que en formaven part, la majoria de les quals encara hi pertanyen.

En els primers estatuts, que van ser aprovats el 29 de març de 1995, s'establien com a objectius del Consell, entre d'altres:

 • El conocimiento de la situación de la mujer en el municipio, a fin de detectar las problemáticas padecidas por éstas en el ámbito municipal.
 • Estudiar y emitir informes sobre temas relacionados con la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
 • Potenciar la coordinación entre lo diferentes servicios municipales para evitar la discriminación por razón de sexos.
 • Promocionar el asociacionismo de mujeres en el municipio.
 • Promover la información, debate y difusión de la calidad de vida de las mujeres.


Aquells primers estatuts van ser modificats i millorats el 21 d'octubre de 1999, sota la presidència de la Sra. María Tortajada. Això va fer possible adaptar-los a la realitat del moment associatiu del municipi i a les necessitats detectades durant el primer període de funcionament, així com mantenir i ampliar els objectius inicials. Es va canviar el nom, passant-se a anomenar "Consell Municipal de la Dona i es va regular la seva activitat obrint la possibilitat a la integració de noves associacions.

Més endavant, el 26 de febrer de 2007, i després d'un procés participatiu molt important, es va aprovar una darrera modificació que recull el text actual dels estatuts del Reglament del Consell Municipal de les Dones i que s'adapta totalment al Reglament municipal de Participació Ciutadana. Introdueix la particularitat que s'obre la participació a ciutadanes que no pertanyen a cap associació i que aleatòriament han estat triades del padró municipal i han acceptat participar a la proposta, i a d'altres que, per la seva trajectòria personal i social, han estat nomenades per l'alcalde/essa per col·laborar en totes les tasques que el Consell duu a terme.

Durant tot aquest temps, el Consell ha estat present en molts àmbits d'actuació municipal i s'han dut a terme xerrades, col·loquis, jornades i congressos que han tingut una participació significativa per part de les dones del municipi i han possibilitat estar en contacte amb associacions i consells de municipis veïns.

Durant aquest període de treball en l'àmbit de la dona, han exercit la presidència les següent regidores:

 • María José Sáez, des de la seva constitució el 1995 fins al 1997
 • María Tortajada, del 1997 al 1999
 • Yolanda Vidal, del 1999 al 2001
 • María José Sáez, del 2001 al 2003
 • Concepción Aguilar, del 2003 al 2005
 • Ana María Llaveria, del 2005 al 2007
 • Isabel Marcuello, del 2007 al 2011
 • Irene Aldabert, del 2011 al 2015
 • Filo Cañete Carrillo del 2015 fins al 2019
 • Rosi Villalonga del 2019 a l'actualitat