Objectius

El Consell Municipal de les Dones té com a objectius:

  1. Promoure i enfortir el teixit associatiu així com la participació dels diferents col·lectius de dones en les iniciatives que es donen al municipi.
  2. Conèixer les diferents realitats i necessitats socials i territorials de les dones al municipi per tal d'identificar les circumstàncies sobre les quals cal actuar per a una efectiva igualtat de gènere.

  3. Promoure i vetllar per l'aplicació del Pla municipal per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, fer-ne el seguiment i generar noves propostes.

  4. Sol·licitar informes i elaborar recomanacions sobre temes relacionats amb la igualtat d.oportunitats i la no discriminació per raó de gènere i/o sexe en les polítiques de les diferents àrees municipals.
  5. Integrar la visió de les dones en les polítiques públiques municipals.
  6. Promoure la informació, debat públic i denúncia de les condicions de vida de les dones que signifiquen discriminació per raó de gènere.
  7. Conèixer i fer el seguiment de processos participatius que es portin a terme a la ciutat d'especial interès per l'àmbit de referència del Consell.

  8. Qualsevol altra funció proposada pel Ple municipal que es consideri d.interès pel Consell Municipal de les Dones.