Òrgans

  1. La Presidència, que correspon a l'alcalde/essa o regidor/a en qui delegui. Les seves funcions són:
   1. Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari i de la Comissió Permanent de Treball.

   2. Elaborar l'ordre del dia dels òrgans col·legiats que presideix.
    Representar el Consell Municipal.

   3. Dirimir els empats amb el vot de qualitat.

   4. Donar el vistiplau a les actes i certificacions dels acords.

   5. Traslladar als òrgans municipals els informes preceptius aprovats en el Consell Plenari.

  2. La Vice-presidència, que recau en una persona nomenada per l'alcalde/essa a proposta de la majoria absoluta del Consell Plenari.

   La persona proposada ha de ser membre del Consell Plenari i no pot ser regidor/a o representant d'un grup polític municipal.
   Substitueix la Presidència quan sigui absent i hi col·labora i l'assisteix.

  3. El Consell Plenari , que és l'òrgan de màxima representació del Consell Municipal de les Dones, es reuneix com a mínim un cop cada tres mesos i té les següents funcions:
   1. Vetllar per l'assoliment dels objectius del Consell Municipal.
   2. Crear els grups de treball específics necessaris.

   3. Debatre i aprovar les disposicions i/o propostes de la Comissió Permanent de Treball.

  4. La Comissió Permanent de Treball, que és l'òrgan col·legiat, elegit pel Consell Plenari, vetlla pel funcionament ordinari de les activitats proposades pel Consell Municipal de les Dones, i promou les accions necessàries per a la consecució de les finalitats acordades. Es reuneix, com a mínim, un cop al mes.

 1. Els grups de treball específics que són grups que realitzen tasques especifiques acordades pel Consell Plenari i faciliten el compliment de les finalitats perseguides. Els grups de treball actuals són:

 

· Grup de treball de premsa
· Grup de treball de carrers amb noms de dona
· Grup de treball contra la violència de gènere
· Grup de treball del Dia dia Internacional de les Dones
· Grup de treball dona i salut
· Grup de treball d'educació
· Grup de treball dona i ciutat