Accés d'animals a llocs de pública concurrència

D’acord amb l’ordenança reguladora de la tinença d’animals, els gossos han d’anar lligats sempre que circulin pel carrer. Només poden anar deslligats als espais públics que estan senyalitzats a tal efecte, i sempre i quan no es tracti de gossos potencialment perillosos, ja que aquests han d’anar en tot moment lligats i amb morrió.

Espais per a gossos

A la nostra ciutat s'han adequat espais destinats a l'ús dels gossos. Actualment hi ha 4 pipi-cans, que són espais acotats perquè una vegada l'animal acabi de fer les seves necessitats el propietari reculli l'excrement i ho dipositi en les papereres que existeixen dintre d'aquest espai.

A més a més, hi ha 2 espais de lliure circulació per a gossos sense limitació horària a on els gossos poden anar deslligats. El primer d’aquests espais es troba al Parc President Lluís Companys (entre Torrassa i Pi i Gibert) i el segon a dins del Parc del Besòs. En aquest últim l’espai es separa en dos tancats diferenciats: un per l’esbarjo de gossos petits i un per gossos grans. Aquestes espais estan senyalitzats com a zona de lliure circulació d’animals de companyia i disposen de bancs, papereres i fonts d'aigua, i igual que en els pipicans, la recollida d’excrements per part dels propietaris dels gossos és obligatori i és un aspecte fonamental pel manteniment de l’indret.