Entrada en vigor de la nova Llei de Benestar Animal (Llei 7/2023)

El proper 29 de setembre entrarà en vigor la nova Llei 7/2023, de protecció dels drets i el benestar dels animals.

La nova Llei 7/2023 incorpora canvis significatius que afecten els propietaris d'animals de companyia. Entre altres novetats cal destacar l'obligació dels propietaris de gossos de contractar una assegurança per cobrir els possibles danys que els seus animals puguin causar a tercers. Així mateix, es requereix que les persones interessades en tenir un gos realitzin un curs previ de tinença responsable d'animals.

No obstant, tal com s’especifica a la mateixa llei i ha aclarit el Ministeri de drets socials i agenda 2030 en una nota informativa, aquests aspectes s’han de desenvolupar reglamentàriament i, per tant, encara no entraran en vigor.

Malgrat aquest canvi legislatiu, les regulacions existents que requereixen que els gossos vagin lligats, que les mascotes portin microxip i que estiguin censades, així com l'obligació dels posseïdors de recollir-ne els excrements, continuen vigents sense canvis significatius. Tot i així, la nova llei modifica la qualificació d’algunes infraccions: per exemple, el fet de no tenir correctament identificat un animal passa a ser una de les infraccions greus.

Tampoc hi ha canvis significatius referents als gossos potencialment perillosos i per tant, continua vigent la normativa actual.

Enllaç a la nova llei : https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-7936